Infirmier
Secretariatul General al Guvernului
Bihor, Romania
13 zile în urmă

Centrul de Asistenţă Medico-Socială Valea lui Mihai, judeţul Bihor organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de infirmier.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt :

 • studii generale;
 • absolvent al unui curs de infirmier, îngrijitor bătrâni sau curs de Crucea Roşie;
 • vechime minimum 1 an în activitate.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 28 iunie 2018, ora 15 : 00 : termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 29 iunie 2018, ora 10 : 00 : proba practică;
 • 03 iulie 2018, ora 15 : 00 : proba interviu.
 • Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente :

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și / sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

  În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

  Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

  Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrului de Asistenţă Medico-Socială Valea lui Mihai, Str. Munkacsy Mihaly nr.

  5 / A, judeţul Bihor, telefon 0259 / 452.009.

  Aplică
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular