Referent de specialitate
Banca Naţională a României
Sucursala Regională București
10 zile în urmă

Atribuţiile principale ale postului

 • verificarea, înregistrarea și contabilizarea operațiunilor privind facturile primite de la furnizori;
 • înregistrarea și urmărirea decontării bancnotelor sau monedelor deteriorate primite în vederea preschimbării / expertizării;
 • închiderea lunară a soldurilor conturilor de TVA;
 • inventarierea periodică a componenței soldurilor;
 • participarea la constituirea și gestionarea informațiilor financiar / contabile, precum și a procedurilor și analizelor aferente, specifice structurii organizatorice din care face parte.
 • Cerințe de ocupare a postului

  Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în științe economice;
 • studii de masterat absolvite cu examen de disertație în științe economice constituie un avantaj;
 • certificări recunoscute la nivel național / internațional în domeniul financiar-contabil constituie un avantaj;
 • cunoștințe de operare pe calculator : Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • cunoașterea limbii engleze.
 • Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.
 • Modalitatea de aplicare

  Aplicațiile se transmit pe adresa până la data de 11 aprilie 2019 (inclusiv).

  Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

  Candidaţii vor transmite următoarele documente :

 • chestionar tip : ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european : , ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi / sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.
 • Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

  După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-

  mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

  Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail :

 • mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 15 MB;
 • vor fi utilizate adrese de e-mail la expeditor care nu sunt generate automat de aplicaţii sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-
 • urile web de transfer fişiere în care se anunţă link-urile de descărcare a fişierelor);
 • nu se vor transmite ataşamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 • nu se vor transmite ataşamente parolate;
 • în subiectul sau corpul mesajelor să nu fie link-uri către site-uri web;
 • documentele transmise prin transfer de fişiere online nu vor fi descărcate.
 • Recrutarea

  Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape :

 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 • evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.
 • Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 18 aprilie 2019 .

  Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina

  Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa .

  TEMATICĂ ORIENTATIVĂ

 • Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României;
 • Contabilitatea furnizorilor şi clienţilor și a debitorilor și creditorilor : creare furnizor / creditor; client / debitor;
 • înregistrarea facturii sau obligaţiei de plată; înregistrarea facturii emise sau a debitului de încasat; urmărirea furnizorilor / creditorilor și a clienţilor / debitorilor;
 • componenţa conturi furnizori / creditori și clienţi / debitori; aplicarea corectă a fiscalităţii aferente;
 • Contabilitatea referitoare la materiale, furnituri de birou, obiecte de inventar, combustibil, mărfuri și amabalaje;
 • Contabilitatea deplasărilor interne : acordare avans, închidere decont (ordinul de plată / încasare, calcul penalităţi de întârziere, după caz), înregistrarea contabilă a decontului;
 • Contabilitatea operațiunilor de casierie;
 • Fiscalitate aplicabilă BNR : impozitele și taxele locale; taxa pe valoare adăugată;
 • Conţinutul controlului financiar preventiv;
 • Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv;
 • Etapele acordării vizei de control financiar preventiv;
 • Care sunt proiectele de operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv;
 • Strategia de contractare și modelul de acord-cadru / contract;
 • Angajamente legale, din care rezultă direct sau indirect obligaţii de plată : contractul de achiziţie publică, încheiat cu profesionişti sau orice alte subiecte de drept civil, ce se atribuie ca urmarea a : derulării unei proceduri de atribuire, prevăzute la art.
 • 68 din Legea nr. 98 / 2016; realizării unei achiziții directe, care nu depășește pragul prevăzut la art. 7 alin. 5 din Legea nr.

  98 / 2016; efectuării unei achiziții cu obiectul contractului - servicii încadrate în Anexa 2 a Legii nr. 98 / 2016, a căror valoare estimată nu depăşeşte pragul prevăzut la art.

  7 alin (1) lit. (c) din același act normativ; efectuării unei achiziții, cu obiectul contractului care, potrivit legii, constituie excepții prevăzute la art.

 • 26 - 33, art. 37 alin. (2) - (4) și art. 39 din Legea nr. 98 / 2016; contracte de comodat în care Banca Națională a României are calitatea de comodatar;
 • contracte de concesionare, cumpărare sau închiriere terenuri, clădiri, alte bunuri imobile în care Banca Națională a României are calitatea de concesionar, cumpărător sau chiriaş;
 • actele adiționale la contractele de achiziție publică încheiate de Banca Națională a României; acordul-cadru, întocmit de Direcția Achiziții în urma aplicării unei proceduri, astfel cum este reglementat la art.

 • 114 și art. 115 din Legea nr. 98 / 2016, precum şi proiectele contractelor subsecvente la acordurile-cadru încheiate de Banca Națională a României;
 • comanda, în cazurile efectuării unei achiziţii directe de produse / servicii / lucrări;
 • Ordonanțare de plată a facturilor privind achiziţiile publice de produse, servicii sau lucrări;
 • Plăți și încasări în numerar în lei și valută.
 • BIBLIOGRAFIE

 • privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582 / 30.06.2004);
 • Legea contabilității nr. 82 / 1991, cu modificările și completările ulterioare;
 • Norma nr. 1 / 2007 privind organizarea si conducerea contabilității BNR, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10.09.2015, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 22 din 13.01.2016, cu modificările și completările ulterioare;
 • Codul de procedură fiscală din 20 / 07 / 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 714 / 2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului;
 • Decretul nr. 209 din 05 / 07 / 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casă ale unităților socialiste, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 70 / 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
 • 193 / 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța nr. 119 / 1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată în Monitorul Oficial nr. 799 din 12.11.2003;
 • Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 923 / 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat în Monitorul Oficial nr. 28 din 15.01.2016;
 • Ordinul nr. 2332 / 2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923 / 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.
 • 721 din 06 / 09 / 2017.

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular