Funcții contractuale
Secretariatul General al Guvernului
București, Romania
16 zile în urmă

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează :

 • logoped 2 posturi :
 • 1 post la Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Cireşarii II
 • 1 post la Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilităţi.
 • Condiţii specifice pentru ocuparea postului :

  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă în specializarea psihopedagogie specială,

 • educator 7 posturi :
 • 1 post la Complexul de Servicii pentru Protecţia Copilului Apartamente Sociale de Tip Familial;
 • 1 post la Centrul dc Zi Mihail Sadoveanu ;
 • 1 post la Creşa Sf. Stelian ;
 • 4 posturi la Creşa Arici şi Aurora .
 • Condiţii specifice pentru ocuparea postului :

  studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale,ştiinţelor umaniste sau specializarea pedagogie.

 • educator puericultor 3 posturi;
 • 1 post la Creşa Sf. Stelian ;
 • 2 posturi la Creşa Ariei şi Aurora .
 • Condiţii specifice pentru ocuparea postului :

 • studii medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • curs educator puericultor.

 • referent 4 posturi :
 • 2 posturi la Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Cireşarii II;
 • 2 posturi la Baia Publică Sociala.
 • Condiţii specifice pentru ocuparea postului :

  studii medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat.

 • instructor de educaţie 9 posturi :
 • 1 post la Ansamblul Rezidenţial de Tip Familial Sf. Nicolae ;
 • 3 posturi la Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Cireşarii II;
 • 1 post la Locuinţa Temporară pentru Persoanele Adulte fără Adăpost;
 • 1 post la Adăpostul de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii;
 • 1 post la Creşa Sf. Nicolae ;
 • 2 posturi la Creşa, Ariei şi Aurora .

  Condiţii specifice pentru ocuparea postului :

  studii medii, liceale absolvite cu diploma de bacalaureat.

 • psiholog 4 posturi :
 • 1 post la Echipa Mobilă de intervenţie pentru Persoane aflate în Situaţii de Risc;
 • 1 post la Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilităţi;
 • 1 post la Creşa Sf. Stelian ;
 • 1 post Centrul de Zi pentru Consiliere, Sprijin şi Resurse pentru Părinţi şi Copii.
 • Condiţii specifice pentru ocuparea postului :

  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în specializarea psihologie.

 • psihopedagog -1 post Centrul de Zi pentru Consiliere, Sprijin şl Resurse pentru Părinţi şi Copii.
 • Condiţii specifice pentru ocuparea postului :

  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea psihopedagogie,

 • supraveghetor noapte 5 posturi :
 • 2 posturi la Centrul de Primire in Regim de Urgenţă Cireşarii II;
 • 2 posturi la Locuinţa Temporară pentru Persoanele Adulte tară Adăpost;
 • 1 post la Centrul Maternal Sf. Maria .
 • Condiţii specifice pentru ocuparea postului;-

  studii generale (minimum 8 clase).

 • medie 3 posturi :
 • 1 post la Adăpostul de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii;
 • 1 post la Creşa Sf. Andrei ;
 • 1 post la Creşa Ariei şi Aurora .
 • Condiţii specifice pentru ocuparea postului :

  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea Medicină, certificat de membru Colegiul Medicilor din România.

 • asistent medical generalist 3 posturi :
 • 2 posturi la Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Cireşarii II;
 • 1 post la Spălătoria Socială.
 • Condiţii specifice pentru ocuparea postului :

  studii posti Reale / superioare de scurtă durată superioare (certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.).

 • infirmieră 24 posturi :
 • 3 posturi la Centrul Maternal Sf. Maria ;
 • 8 posturi la Creşa Sf. Stelian ;
 • 13 posturi la Creşa,Ariei şi Aurora .
 • Condiţii specifice pentru ocuparea postului :

 • studii generale (minimum 8 clase);
 • curs infirmieră.

 • băieş 4 posturi la Baia Publică Socială.
 • Condiţii specifice pentru ocuparea postului :

  studii generale (minimum 8 clase) sau studii medii, liceale absolvite cu

  diplomă de bacalaureat.

  administrator 3 posturi :

 • 1 post la Baia Publică Socială;
 • 1 post la Adăpostul de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii;
 • 1 post la Creşa, Arici şi Aurora .
 • Condiţii specifice pentru ocuparea postului :

  studii medii, liceale absolvite cu diploma de bacalaureat.

 • magaziner 2 posturi :
 • 1 post la Baia Publică Socială;
 • 1 post la Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Cireşarii n. Condiţii specifice pentru ocuparea postului :
 • studii generale (minimum 8 clase) sau studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.

 • paznic 6 posturi :
 • 1 post la Echipa Mobilă de Intervenţie pentru Persoane aflate în Situaţii de Risc;
 • 4 posturi la Baia Publică Socială;
 • 1 post la Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Cireşarii n. Condiţii specifice pentru ocuparea postului :
 • studii generale (minim 8 clase) sau studii medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • certificat de calificare profesională :

 • atestat pentru exercitarea profesiei;
 • apt medical pentru exercitarea funcţiei.

 • îngrijitoare 10 posturi;
 • 5 posturi la Baia Publică Socială;
 • 2 posturi la Spălătoria Socială;
 • 1 post la Complexul de Servicii pentru Protecţia Copilului Apartamente Sociale de Tip Familial

 • 1 post la Locuinţa Temporară pentru Persoanele Adulte iară Adăpost;
 • 1 post la Creşa Ariei .şi Aurora .
 • Condiţii specifice pentru ocuparea postului :

  studii generale (minimum 8 clase).

 • spălătoreasă 7 posturi :
 • 5 posturi la Spălătoria Socială;
 • 1 post la Creşa Arici şi Aurora ;
 • 1 post la Creşa Sf. Stelian .
 • Condiţii specifice pentru ocuparea postului :

  studii generale (minimum 8 clase).

 • muncitor calificat (mecanic) 1 post la Adăpostul de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii.
 • Condiţii specifice pentru ocuparea postului :

 • studii generale (minim 8 clase) sau studii medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • curs calificare profesională.

 • muncitor calificat (instalator) 1 post la Baia Publică Socială :
 • Condiţii specifice pentru ocuparea postului :

 • studiigenerale (minimum 8 clase) sau studii medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • curs calificare instalator.

 • muncitor calificat (bucătar) 4 posturi :
 • 1 post la Creşa Ariei şi Aurora ;
 • 1 post la Creşa Sf. Stei ian ;
 • 1 post la Centrul Maternal Sf. Maria ;
 • 1 post la Locuinţa Temporară pentru Persoanele Adulte fără Adăpost. Condiţii specifice pentru ocuparea postului :
 • studii generale (minimum 8 clase);
 • curs calificare bucătar.

 • muncitor necalificat (ajutor bucătar) 1 post la Creşa Sf. Stelian .
 • Condiţii specifice pentru ocuparea postului :

  studii generale (minimum g clase).

 • şofer -1 post la Centrul de Primire în Regim de Urgenţa Cireşarii II.
 • Condiţii specifice pentru ocuparea postului :

 • studii generale (minimum 8 clase);
 • posesor permis conducere categoria B.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.

  3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare :

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-
 • o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 08 ianuarie 2018, ora 10 : 00 : proba scrisă / practică;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.
 • Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-

  cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente :

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și / sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

  În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

  Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular