Referent de specialitate, grad III – consilier
Secretariatul General al Guvernului
Argeș, Romania
15 zile în urmă

Unitatea Militară 01714, Piteşti, Judeţul Argeş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de referent de specialitate, grad III consilier 3 posturi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.

3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare :

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-
 • o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt :

 • nivelul minimum al studiilor studii superioare, astfel :
 • pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem Bologna studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă în domenii le specialităţile : relaţii internaţionale, studii dc securitate, ştiinţe politice şi administrative, ştiinţe socio-umane, drept, istorie;
 • pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem Bologna studii superioare de licenţă ciclul I în domeniile / specializările : relaţii internaţionale, studii de securitate, ştiinţe politice şi administrative, ştiinţe socio-
 • umane, drept, istorie şi studii de maşter ciclul II în acelaşi domeniu / specialitate în care au obţinut diploma de licenţă, (exemplu : pentru a participa la concurs, un candidat care a absolvit cu diplomă de licenţă o facultate în domeniul istorie trebuie să aibă absolvit şi maşterul tot în domeniul istoric );
 • minimum 6 luni vechime în muncă, tară condiţii de vechime în specialitate.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 18 iulie 2018, ora 14 : 00 : termen limită de depunere a dosarelor
 • 27 august 2018, ora 12 : 00 : proba scrisă;
 • 31 august 2018, ora 12 : 00 : proba practică;
 • 06 septembrie 2018, ora 12 : 00 : proba interviu.
 • Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente :

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și / sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

  În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

  Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unităţii Militare 01714 din Piteşti, str. Negru Vodă nr. 55, Judeţul Argeş, telefon 0248 / 625.700, interior 159.

  descarca : 20180620 N -AnuntConcursIncadrare7PosturiUM01714Piteştie-1714-2.doc 180KB DOC

  Aplică
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular