DevOps (mid)
DoxyChain
Constanța, Romania
4 zile în urmă
source : Just Join IT

About company

DoxyChain is a technology startup that premiered in 2021. We provide an enterprise SaaS solution that enables the management of document workflows in companies, as well as secure electronic signatures.

We use blockchain as a durable data carrier, thus ensuring a high level of security of stored documents and integrity of operations performed on them.

How we work?

DoxyChain is a SaaS application developed in microservices architecture, in an approach geared towards large companies. The application is based on a proprietary blockchain.

Developers are usually divided into pairs, which are assigned responsibility for one microservice. Within a given pair, a Tech Lead is appointed, responsible for making day-to- day technology decisions.

Developers have constant access to the CTO and PO. We use Slack for daily communication. When it comes to task management, we actively use ClickUp, among others.

Most teams meet on a "daily" basis to exchange information and update on the status of tasks. We work in the Agile methodology, which allows us to constantly keep the feedback loop short and to deliver new functionalities several times a week.

Description of role

We are looking for talented, experienced developers who want to grow with us and are committed to the projects they undertake.

Due to the growth of our company we are looking for an employee for the position of

DevOps.

Joining our team, you will be responsible for the development of the DoxyChain platform. An important characteristic of this position is the desire to develop and work in a dynamic team that is not afraid to set standards.

Key features

 • team-player,
 • assertiveness,
 • punctuality,
 • analytical problem-solving skills,
 • willingness to develop,
 • ability to find oneself in a constantly changing environment (fast-paced env),
 • excellent organisational and communication skills.
 • Responsibilities

 • working with developers to organise CI / CD practices using Bitbucket Pipelines and ongoing support for software development,
 • creating documentation of implemented solutions,
 • researching new solutions available on the market and their possible implementation,
 • building and maintaining tools to automate the software development process in all its phases,
 • taking care to maintain an appropriate balance between a high level of security and the convenience and flexibility of the teams work,
 • creation, maintenance and development of development, staging and production infrastructure based on Kubernetes cluster.
 • Requirements

 • knowledge of at least one programming / scripting language : Bash, Python, GoLang,
 • knowledge of the Docker containerisation system,
 • Practical knowledge of and experience with Linux at the administration level (Debian / Ubuntu),
 • knowledge of CI / CD systems and version control : Bitbucket Pipelines, Git,
 • knowledge of Kubernetes and Helm platform,
 • knowledge of HA and open source tools for HA implementation,
 • ability to use infrastructure automation tool : Terraform,
 • knowledge of : Kafka, Redis, Nginx, Apache HTTP Server, OpenVPN,
 • knowledge of how PostgreSQL and MySQL work and experience in using them :
 • a) executing basic queries,

  b) creating accounts,

  c) assigning privileges,

  e) data migration,

  f) solving performance problems,

 • Knowledge of LAN / WAN, Firewalls, proxy servers and load balancers, popular network protocols : HTTP(s), DNS, SSH, TCP / IP and REST web services,
 • Practical knowledge of practices related to scalability and high performance of systems with experience in production systems,
 • English language skills to be able to freely use the documentation.
 • Appeals are welcome :

 • Knowledge of metrics tools : Grafana, Prometheus, Thanos,
 • knowledge of JVM technologies,
 • knowledge of logging tools : Kibana, FluentD, Elasticsearch,
 • experience with GCP in : IAM, GKE, VPC, Compute Engine, Database,
 • experience with AWS in terms of : S3, Route53, IAM, ECR,
 • experience with OVH in the scope of : LoadBalancing, public cloud, VM,
 • experience with technologies and tools : Cassandra, Spark, Solr, Jenkins.
 • We offer :

 • salary 14 000 - 20 000 PLN net + VAT - B2B,
 • up to 26 paid holiday days in the case of a B2B agreement,
 • permanent, full-time cooperation,
 • the possibility of adjusting working hours,
 • work remotely or from the prestigious Warsaw office
 • opportunity to participate in an internal training programme,
 • participation in business and integration meetings,
 • a great atmosphere in a well-understood team.
 • Due to the fact that we are a very fast growing startup - the recruitment process consists of a maximum of three stages :

 • a short familiarisation interview - the candidate learns about the Companys vision and the team, as well as receiving information on how the team is built,
 • a short task from CTO Piotr Żelazko - verifying analytical thinking of the candidate,
 • discussion on terms and conditions of cooperation.
 • O firmie

  DoxyChain jest startupem technologicznym, który swoją premierę miał w 2021 roku. Dostarczamy enterprise’owe rozwiązanie SaaS, które pozwala na zarządzanie obiegiem dokumentów w firmach, a także bezpiecznym podpisywaniem elektronicznym.

  Stosujemy przy tym blockchain, jako trwały nośnik danych, zapewniając tym samym wysoki poziom bezpieczeństwa przechowywanych dokumentów oraz integralności wykonywanych na nich operacji.

  Jak pracujemy?

  DoxyChain jest aplikacją SaaS tworzoną w architekturze mikroserwisów, w podejściu nastawionym na duże spółki. Aplikacja oparta jest o autorski blockchain.

  Developerzy zwykle podzieleni są w pary, którym przydziela się odpowiedzialność za jeden mikro serwis. W ramach danej pary wyznaczany jest Tech Lead, odpowiedzialny za dokonywanie bieżących decyzji technologicznych.

  Developerzy mają stały dostęp do CTO oraz PO. Do codziennej komunikacji używamy aplikacji Slack. Jeśli chodzi o zarządzanie zadaniami, aktywnie korzystamy między innymi z ClickUp’a.

  Większość zespołów spotyka się podczas daily , które ma służyć bieżącej wymianie informacji oraz aktualizacji statusu wykonania zadań.

  Pracujemy w metodyce Agile, która pozwala nam stale zachowywać krótki feedback loop oraz dostarczać nowe funkcjonalności kilka razy w tygodniu.

  Opis roli

  Poszukujemy utalentowanych, doświadczonych developerów, którzy chcą się rozwijać razem z nami i są zaangażowani w podejmowane przez siebie projekty.

  W związku z rozwojem firmy poszukujemy pracownika na stanowisko DevOps. Dołączając do naszego zespołu, będziesz odpowiedzialny za rozwój platformy DoxyChain.

  Ważną cechą tego stanowiska jest chęć do rozwoju oraz pracy w dynamicznym zespole, który nie boi się wyznaczać standardów.

  terminowość,

  analityczny sposób rozwiązywania problemów,

  chęć rozwoju,

  umiejętność odnajdywania się w ciągle zmieniającym się środowisku (fast-paced

  env),

  świetne zdolności organizacyjne oraz komunikacyjne.

  Zakres obowiązków

  praca z programistami w zakresie organizacji praktyk CI / CD z wykorzystaniem

  Bitbucketowych Pipelineów oraz bieżące wsparcie przy wytwarzaniu

  oprogramowania,

  tworzenie dokumentacji z realizowanych rozwiązań,

  badanie nowych rozwiązań dostępnych na rynku i ich ewentualne wdrażanie,

  budowanie i utrzymywanie narzędzi służących do automatyzacji procesu

  wytwarzania oprogramowania we wszystkich jego fazach,

  dbanie o zachowanie odpowiedniego balansu między wysokim poziomem

  bezpieczeństwa a wygodą i elastycznością pracy zespołu,

  tworzenie, utrzymanie i rozwijanie infrastruktury deweloperskiej, stagingowej i

  produkcyjnej, opartej na klastrze Kubernetesa.

  Kluczowe

  znajomości przynajmniej jednego języka programowania / skryptowego : Bash, Python,

  GoLang,

  znajomości systemu konteneryzacji Docker,

  praktycznej znajomości oraz doświadczenia z Linuxem na poziomie administrowania

  Debian / Ubuntu),

  znajomości systemów CI / CD oraz kontroli wersji : Bitbucket Pipelines, Git,

  znajomości platformy Kubernetes oraz Helm,

  znajomości tematyki HA oraz narzędzi open source do realizacji HA,

  umiejętności posługiwania się narzędziem do automatyzacji infrastruktury : Terraform,

  znajomości : Kafka, Redis, Nginx, Apache HTTP Server, OpenVPN,

  wiedzy o sposobie funkcjonowania oraz doświadczenia w posługiwaniu się

  PostgreSQL, oraz MySQL w zakresie :

  wykonywania podstawowych zapytań,

  tworzenia kont,

  przydzielania uprawnień,

  tworzenia kopii zapasowych,

  migracji danych,

  rozwiązywania problemów z wydajnością,

  znajomości zagadnień z zakresu sieci LAN / WAN, Firewall, serwerów proxy i Load

  Balancerów, popularnych protokołów sieciowych : HTTP(s), DNS, SSH, TCP / IP oraz

  usług sieciowych REST,

  praktycznej znajomości praktyk związanych ze skalowalnością i wysoką wydajnością

  systemów z doświadczeniem w systemach produkcyjnych,

  znajomości języka angielskiego pozwalającej na swobodne posługiwanie się

  Mile widziane

  znajomość narzędzi metryk : Grafana, Prometheus, Thanos,

  znajomość technologii JVM,

  znajomość narzędzi do logowania : Kibana, FluentD, Elasticsearch,

  doświadczenie z GCP w zakresie : IAM, GKE, VPC, Compute Engine, Database,

  doświadczenie z AWS w zakresie : S3, Route53, IAM, ECR,

  doświadczenie z OVH w zakresie : LoadBalancing, publiczna chmura, VM,

  doświadczenie z technologiami i narzędziami : Cassandra, Spark, Solr, Jenkins.

  Oferujemy :

  wynagrodzenie 14 000 - 20 000 PLN netto + VAT - B2B

  nawet 26 płatnych dni urlopowych w przypadku umowy B2B

  stałą współpracę, w pełnym wymiarze godzin,

  możliwość dostosowania godzin pracy,

  pracę w trybie zdalnym lub z prestiżowego biura w Warszawie,

  możliwość uczestniczenia w wewnętrznym programie szkoleń,

  udział w spotkaniach biznesowych i integracyjnych,

  wspaniałą atmosferę w dobrze rozumiejącym się zespole.

  Ze względu na fakt, że jesteśmy bardzo szybko rozwijającym się startupem - proces rekrutacyjny składa się maksymalnie z trzech etapów :

  1. krótka rozmowa zapoznawcza kandydat dowiaduje się o wizji Spółki oraz o zespole, jak również otrzymuje informację jak budowany jest zespół,

  2. krótkie zadanie od CTO Piotra Żelazko weryfikujące myślenie analityczne kandydata,

  3. rozmowa na temat warunków współpracy.

  Raportați această lucrare
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuă", acord nevoo consimțământ de a procesa datele mele și de a-mi trimite alerte prin e-mail, așa cum este detaliat în policyApplicația de confidențialitate a lui neuvoo. Pot să-mi retrag consimțământul sau să mă dezabonez în orice moment.
  Continuă
  Formular