Anunţ concurs pentru ocuparea cu personal recrutat din sursă externă, a șase posturi de personal contractual cu studii superioare la DAEMRI – I.G.P.R. Tematica şi bibliografia recomandate
Politia Romana
Bucureşti, Romania
8 zile în urmă

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Republicată - Codul muncii, Legii-cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr.

286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG.

355 / 2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare, ale Procedurii PS-001 Direcția Medicală RU nr.

4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul și responsabilitățile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrearea personalului contractual în unitățile M.

 • A.I., cu modificările și completprile ulterioare și având în vedere Memorandumul cu tema Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne ;
 • Secțiunea I Posturile scoase la concurs

  Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 6, Sectorul 5, organizează,

  C O N C U R S :

  Pentru ocuparea, cu personal recrutat din sursă externă, a șase posturi de personal contractual cu studii superioare, COR 242214, pe perioadă determinată, după cum urmează :

 • personal contractual cu studii superioare consilier II - la Direcția Afaceri Europene, Misiuni și Relații Internaționale Biroul Afaceri Europene, prevăzut la poziția 446 / b din statul de organizare al unității;
 • personal contractual cu studii superioare - consilier II - la Direcția Afaceri Europene, Misiuni și Relații Internaționale Biroul Afaceri Europene, prevăzut la poziția 446 / c din statul de organizare al unității;
 • personal contractual cu studii superioare - consilier II -la Direcția Afaceri Europene, Misiuni și Relații Internaționale Biroul Afaceri Europene, prevăzut la poziția 446 / d din statul de organizare al unității;
 • personal contractual cu studii superioare - consilier II -la Direcția Afaceri Europene, Misiuni și Relații Internaționale Biroul Afaceri Europene, prevăzut la poziția 446 / e din statul de organizare al unității;
 • personal contractual cu studii superioare - consilier II -la Direcția Afaceri Europene, Misiuni și Relații Internaționale Biroul Afaceri Europene, prevăzut la poziția 446 / f din statul de organizare al unității;
 • personal contractual cu studii superioare - consilier II -la Direcția Afaceri Europene, Misiuni și Relații Internaționale Biroul Afaceri Europene, prevăzut la poziția 446 / g din statul de organizare al unității;
 • Menționăm că încadrarea în muncă și încheierea contractului individual de muncă se vor face pe perioadă determinată, respectiv până la data de 31.08.2019.

  Secțiunea a-II-a Condiții de participare

  Pot participa la concurs / examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții :

 • au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • au capacitate deplină de exerciţiu;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza fișei de aptitudine în muncă, eliberată de structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și pe baza examinării psihologice efectuate de către psihologi din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI.
 • Condiția referitoare la starea de sănătate se consideră îndeplinită numai în situația declarării apt medical și apt psihologic .

 • Condiția nu este îndeplinită și, prin urmare, candidatura va fi respinsă în situația candidaților declarați apt condiționat , inapt temporar sau inapt ;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-
 • o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  Pentru ocuparea posturilor de personal contractual cu studii superioare, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, pe lângă condițiile enunțate mai sus și următoarele cerințe obligatorii prevăzute în fișa postului după cum urmează :

 • să fie absolvent de :
 • studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre profilele / specialitățile / specializările / domeniile : ştiinţe umaniste / filologie (limbă și literatură cu specializarea limbă și literatură modernă, limbă și literatură română limbă și literatură străină, limbă și literatură străină limbă și literatură străină, limba si literatura română sau o limbă și literatură străină, respectiv limbi moderne aplicate), ştiinţe sociale şi politice (relaţii internaţionale şi studii europene), științe economice;
 • studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna ), cu diplomă de licență, într-unul dintre următoarele domenii fundamentale :
 • științe sociale : ramurile de știință :
 • ştiinţe administrative (domeniul de licenţă ştiinţe administrative, specializarea administraţie europeană);
 • ştiinţe politice, ramura de știință relații internaționale și studii europene (relații internaționale și studii europene);
 • științe economice;
 • științe umaniste și arte, ramurile de știință :
 • filologie, domeniul de licență : limbă și literatură, limbi moderne aplicate;
 • studii culturale.
 • să cunoască limba engleză la nivel minim B2 conform Cadrului European de Referință în domeniul Limbilor Străine, dovedit prin diplomă / certificat / atestat care atestă cunoașterea limbii engleze la nivel minim B2 conform Cadrului European de Referință în domeniul Limbilor Străine;
 • Atenție! Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

  Secțiunea a-III-a Desfășurarea concursului (probele de concurs)

  Concursul va avea loc în perioada 02.03. 07.03.2018 şi va consta în desfăşurarea următoarelor probe de selecție :

  În data de 02.03.2018 :

 • probă scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.
 • Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi / sau în rezolvarea unui test grilă, în limba română.

  Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi, după caz, pe baza tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul postului pentru care se organizează concursul.

  Proba scrisă se susţine de către candidaţii declarați admis ca urmare a validării dosarelor de înscriere.

  Ora și locul unde se va desfășura proba scrisă se vor stabili, în funcție de numărul candidaților, și se vor comunica acestora prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de Internet a Poliției Române, www.

  politiaromana.ro, Secțiunea carieră Posturi scoase la concurs (adresa http : / / www.politiaromana.ro / ro / cariera / posturi-

  scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității.

  Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii.

  Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

  După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

  Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

  Atenție! Candidații care nu se prezintă la data, ora și locul stabilite pentru această probă, sau nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt consideraţi absenţi și vor fi eliminați din concurs.

  Atragem atenția cu privire la respectarea strictă de către candidați a prevederilor prezentului anunț, în vederea bunei desfășurări a procedurii de concurs.

  Comunicarea rezultatelor la proba scrisă se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii admis sau respins , prin postarea pe pagina de Internet a Poliției Române, www.

  politiaromana.ro, Secțiunea carieră Posturi scoase la concurs (adresa http : / / www.politiaromana.ro / ro / cariera / posturi-

  scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

  Orice candidat îşi poate consulta, la solicitarea sa, formularul de răspuns, după corectarea şi notarea acestuia, în prezenţa secretarului comisiei de concurs.

  În data de 07.03.2018 :

 • interviu , în care comisia de concurs va adresa candidaţilor întrebări din tematica şi bibliografia stabilite.
 • În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

  Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

  Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

  Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt :

 • a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
 • b) capacitatea de analiză şi sinteză;
 • c) motivaţia candidatului;
 • d) comportamentul în situaţiile de criză;
 • e) iniţiativă şi creativitate.

  Ora și locul unde se va desfășura proba interviu se vor comunica candidaților prin postarea pe pagina de Internet a Poliției Române, www.

  politiaromana.ro, Secțiunea carieră Posturi scoase la concurs (adresa http : / / www.politiaromana.ro / ro / cariera / posturi-

  scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității odată cu rezultatele la proba scrisă.

  Comunicarea rezultatelor la interviu se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii admis sau respins , prin postarea pe pagina de Internet a Poliției Române, www.

  politiaromana.ro, Secțiunea carieră Posturi scoase la concurs (adresa http : / / www.politiaromana.ro / ro / cariera / posturi-

  scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

  Proba interviu se desfăşoară în limba engleză .

  Pentru fiecare dintre probele de concurs (proba scrisă și proba interviu) rezultatele obţinute se notează de la 0 la 100 de puncte.

  Punctajul de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 50 puncte.

  Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi admis , iar cei care nu au promovat sunt declaraţi respins .

  La proba a 2-a de concurs se prezintă numai candidaţii declaraţi admis la proba anterioară.

  Punctajul final reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute la fiecare dintre probele concursului.

  Este declarat admis la concurs candidatul care a fost declarat admis la ambele probe de concurs şi a obţinut cel mai mare punctaj.

  Candidaţii care au promovat ambele probe de concurs, însă nu au obţinut punctajul final cel mai mare, precum şi cei care nu au promovat proba / probele de concurs sunt declaraţi respins la concurs.

  La punctaje finale egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu, care se va desfășura în aceleași condiții cu cel anterior menționat, în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

  După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă şi proba interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, respectiv a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliției Române cu sediul în municipiul Bucureşti, Str.

  Mihai Vodă nr. 4 6, Sectorul 5.

  În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului, comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

  Candidaţii pot contesta numai punctajele acordate pentru propriile lucrări întocmite / răspunsuri formulate în cadrul probelor de concurs.

  Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin postarea pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.

  ro, Secțiunea carieră Posturi scoase la concurs (adresa http : / / www.politiaromana.ro / ro / cariera / posturi-scoase-la-

  concurs), precum și la avizierul unității, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere a acestora.

  Nota acordată după soluționarea contestaţiei rămâne definitivă.

  Secțiunea a-IV-a Precizări privind rezultatele finale ale concursului și exercitarea opțiunilor de către candidați

  Rezultatele finale vor fi comunicate prin postarea pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră Posturi scoase la concurs (adresa http : / / www.

  politiaromana.ro / ro / cariera / posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității, la finalizarea perioadei de soluționare a contestațiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii admis sau respins .

  Candidatul declarat admis , va fi încadrat pe o perioadă de probă de 30 zile calendaristice, potrivit prevederilor legale.

  Secțiunea a-V-a Reguli privind depunerea dosarului de recrutare și validarea acestora

  Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române D.M.R.U.- Str. Mihai Vodă nr. 4-6, sector 5, București, pe bază de cerere, conform modelului din Anexa nr.

  2 la prezentul anunț, între orele 09,00 - 14,00 până la data de 19.01.2018.

  Candidații sunt obligații să se înscrie pentru un singur post dintre cele scoase la concurs.

  Cu ocazia înscrierii la concurs candidații vor depune un dosar de candidat care va conţine următoarele documente :

 • cererea de înscriere la concurs, conform modelului din Anexa nr. 2 la prezentul anunț (în cerere candidații trebuie să opteze obligatoriu pentru unul din posturile scoase la concurs);
 • curriculum vitae;
 • actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, ), în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-
 • i restituit pe loc acestuia.

 • certificatul de naştere al candidatului, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărârea judecătorească privind starea civilă, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-
 • i restituit pe loc acestuia.

 • documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului şi, după caz, foile matricole anexe / suplimentul de diplomă, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-
 • i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate doar adeverințe eliberate conform prevederilor art. 37 din Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr.

 • 657 / 2014, pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior, în sensul că După promovarea examenului de finalizare a studiilor absolvenților li se eliberează o adeverință de absolvire a studiilor, al cărui termen de valabilitate este de maximum 12 luni ;
 • diploma / certificatul / atestatul care dovedește cunoașterea limbii engleze la nivel minim B2 conform Cadrului European de Referință în domeniul Limbilor Străine care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-
 • i restituit pe loc acestuia.

 • carnetul de muncă și / sau, după caz, adeverinţa care atestă activitatea desfăşurată, vechimea în muncă / specialitate, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-
 • i restituit pe loc acestuia.

 • livretul militar, după caz, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-
 • i restituit pe loc acestuia.

 • autobiografia (redactată cu cerneală / pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări) și tabelul nominal cu rudele candidatului conform Anexelor nr. 4 și nr. 5;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la ultima instituţie de învăţământ absolvită;
 • 3 fotografii tip carte de identitate;
 • două fotografii color 9 x 12 cm;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare conform modelului din Anexa nr. 6 la prezentul anunț.
 • În modelul declarației este inclus și consimțământul scris al candidatului privind prelucrarea datelor de cazier judiciar, acestea urmând a fi solicitate structurilor abilitate în conformitate cu prevederile OUG nr. 41 / 2016;
 • Cu ocazia înscrierii candidații vor prezenta toate documentele sus-menționate.

  Etapa depunerii dosarelor de recrutare se finalizează, până la data de 23.02. 2018, orele 1600 , prin completarea acestora numai cu documentele privind examinarea medicală și psihologică.

  Ulterior datei de 19.01.2018 nu mai este permisă depunerea de documente cu excepția celor referitoare la examinarea medicală și psihologică.

  Examinarea medicală se efectuează în baza adreselor de trimitere către medicul de unitate care deservește Inspectoratul General al Poliției Române și conform îndrumărilor acestuia, analizele fiind stabilite potrivit recomandărilor medicului de medicina muncii.

  Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul și celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate și vor fi comunicate candidaților prin postare pe pagina de Internet a Poliției Române, www.

  politiaromana.ro, Secțiunea carieră Posturi scoase la concurs (adresa http : / / www.politiaromana.ro / ro / cariera / posturi-

  scoase-la-concurs) precum și la avizierul unității.

  Rezultatele la testarea psihologică se afișează pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră Posturi scoase la concurs (adresa http : / / www.

  politiaromana.ro / ro / cariera / posturi-scoase-la-concurs) precum și la avizierul unităţii.

  Atenție! Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus și consultarea avizierului unității.

  Atenție! Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea testării psihologice și nu vor putea solicita o reprogramare.

  Candidaţii care au altă cetăţenie decât cea română fac dovada îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs / examen prin documente originale însoţite de traducerile autorizate în limba română.

  Nu pot participa la concurs decât candidaţii care au depus un dosar de recrutare corect şi complet întocmit.

  Comisia de concurs selectează dosarele de recrutare pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

  Rezultatul selecţiei va fi afişat cu menţiunea admis / respins , însoţită de motivul respingerii, prin postarea pe pagina de Internet a Poliției Române, www.

  politiaromana.ro, Secțiunea carieră Posturi scoase la concurs (adresa http : / / www.politiaromana.ro / ro / cariera / posturi-

  scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității.

  În situația în care dosarul va fi respins, candidatul în cauză poate depune contestaţie la Direcţia Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliției Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str.

  Mihai Vodă nr. 4 6, Sectorul 5, în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor de recrutare.

  Contestația va fi soluționată în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de contestare.

  Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face, după soluționarea acestora, prin postarea pe pagina de Internet a Poliției Române, www.

  politiaromana.ro, Secțiunea carieră Posturi scoase la concurs (adresa http : / / www.politiaromana.ro / ro / cariera / posturi-

  scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității.

  Secțiunea a-VI-a Reguli privind buna organizare și desfășurare a concursului

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului;
 • Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului : înscrierea și depunerea dosarului în volum complet, susținerea probelor de concurs;
 • Se impune verificarea permanentă și atentă a paginii de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră Posturi scoase la concurs (adresa http : / / www.
 • politiaromana.ro / ro / cariera / posturi-scoase-la-concurs, precum și la avizierul unității, întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în aceste modalități.

 • În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informații privind mai multe concursuri, situație în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunțurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoștință de către candidați a unor informații legate de concurs;
 • Tematica şi bibliografia întocmite de către comisia de concurs fac parte integrantă din prezentul anunţ şi vor fi postate pe INTERNET.

  Originalul anunţului semnat şi aprobat se află la Secretariatul D.M.R.U.

  Aplică
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular