Arhitect șef
Secretariatul General al Guvernului
Mureș, Romania
4 zile în urmă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului conform art.
 • 36 indice 1 lit. b) din Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • atestat Registrul Urbaniştilor din România;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 ani.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 03 octombrie 2018 : termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 octombrie 2018, ora 10 : 00 : proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
 • Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină :

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611 / 2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere / adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
 • Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

  1.Constituţia României

 • 2.Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • 3.Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 • 4.Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • 5.Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 6. Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 7.Ordinul M.D.R.L. nr. 839 / 2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50 / 1991, privind autorizarea executării lucrărilor în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 8.Legea nr. 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 9.Legea nr. 7 / 1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 10.H.G.R. nr. 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 11.O.G. nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenşiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 12.H.G.R. nr. 273 / 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor în construcţii şi instalaţii aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare;
 • 13.Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

  14.H.G.R. nr. 925 / 1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor.

  Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd.

  Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374 / 112.726.

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular