Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu la Serviciul Analiză de Risc și Misiuni – Oficiul Național pentru Protecția Martorilor - Inspectoratul General al Poliției Române, poziţia 28 din statul de organizare al unităţii, cu personal recrutat din sursă internă
Politia Romana
Bucureşti, Romania
19 zile în urmă

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360 / 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr.

 • 140 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 6, Sectorul 5, organizează

  C O N C U R S :

  Pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu la Serviciul Analiză de Risc și Misiuni Oficiul Național pentru Protecția Martorilor -

  Inspectoratul General al Poliției Române , poziţia 28 din statul de organizare al unităţii, cu personal recrutat din sursă internă.

  În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să fie ofiţeri de poliţie şi să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii :

 • să aibă pregătirea de bază :
 • studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele domenii : științe juridice, științe administrative, științe economice, științe inginerești, matematică și științe ale naturii (doar domeniul de licență informatică), științe militare, informații și ordine publică
 • studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna ) într-unul din următoarele domenii fundamentale : științe sociale sau științe inginerești, matematică și științe ale naturii.
 • să aibă pregătirea de specialitate :
 • curs postuniversitar sau de master în specialitatea studiilor necesare de bază exercitării funcției sau in domeniul management
 • studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna într-
 • unul din domeniile studiilor de bază sau în domeniul management

 • studii de master ciclul II de studii universitare într-unul din următoarele domenii universitare de master : informatică, inginerie electrică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informationale, calculatoare și tehnologia informațiilor, ingineria sistemelor, drept, științe administrative, științe ale comunicării, sociologie, relații internaționale și studii europene, științe politice, științe militare, informații și securitate națională, ordine publică și siguranță națională, cibernetică și statistică, informatică economică, management.
 • să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului;
 • să aibă gradul profesional de minim inspector principal de poliție;
 • să aibă 3 ani vechime în muncă / din care 3 ani în structuri de ordine publică, apărare și siguranță națională;
 • să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs;
 • să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 • să fi obţinut calificativul de cel puţin "bine" la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • să fie declaraţi "apt medical" şi "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • Concursul va avea loc la sediul Oficiului Național pentru Protecția Martorilor - Inspectoratului General al Poliţiei Române, Bucureşti, la data de 12.

  12.2018 , ora urmând a fi stabilită ulterior şi comunicată candidaţilor şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

  Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat admis candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

  În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat admis la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

  Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat admis candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

  Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

  Înscrierile se fac personal, în zilele lucrătoare la Inspectoratul General al Poliţiei Române Direcţia Management Resurse Umane din Str.

  Mihai Vodă nr. 4 6, Sectorul 5, Bucureşti, cuprinse în perioada 16.11.2018 - 22.11.2018, ora 16oo .

  Cu ocazia înscrierii, candidații vor depune, următoarele documente :

 • raportul de înscriere;
 • actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-
 • i restituit pe loc acestuia;
 • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diplomă şi supliment / foaie matricolă), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-
 • i restituite pe loc acestuia.

 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 2);
 • adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ , eliberată de medicul de unitate și avizată de conducerea Direcției Medicale din M.
 • A.I., cu menţiunea apt funcţii de conducere ;
 • candidaţii care ocupă posturi ce nu se află în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-
 • menţionate vor prezenta o adeverință, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt cercetaţi disciplinar, nu sunt sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art.

 • 2721 alin. (2) sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 2725 lit. a) şi b) din Legea nr. 360 / 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • dosar plic.
 • Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

  La concurs pot participa numai candidații al căror dosar este complet și corect întocmit.

  Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs constituie Anexa 1 la prezentul anunţ.

  Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

  Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.447.

  DECLARAŢIE,

  Subsemnatul (a) , fiul (fiica) lui şi al , născut(ă) la data de , în localitatea , judeţul / sectorul , posesor al BI / CI seria , nr.

  eliberat de , la data de , în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării postului de şef serviciu la Serviciul Analiză de Risc și Misiuni Oficiul Național pentru Protecția Martorilor -

  Inspectoratul General al Poliției Române , poziţia 28 din statul de organizare al unităţii, cu personal recrutat din sursă internă, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

  Precizez că nu fac parte din niciun partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege şi nu am fost destituit dintr-

  o funcţie publică în ultimii şapte ani.

  Am fost informat şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi încadrat, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt.

  Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

  Data Semnătura

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular