Funcții contractuale pentru tineri dezavantajați
Secretariatul General al Guvernului
București, Romania
10 zile în urmă

Primăria Sectorului 3 cu sediul în Calea Dudești nr. 191, anunţă scoaterea la concurs, în data de 12.02.2019, a următoarelor posturi contractuale vacante, în vederea angajării tinerilor dezavantajați pe perioadă determinată , conform prevederilor Legii nr.

189 / 2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi :

 • CONDIȚII SPECIFICE :
 • pot participa la concurs doar tinerii dezavantajați așa cum sunt definiți în art.3 din Legea nr.189 / 2018 :
 • Art.3. În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii :

 • a) TÂNĂR DEZAVANTAJAT persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 26 de ani, care nu are vechime în muncă sau care are o vechime în muncă de până la 12 luni şi care :
 • I) se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;
 • II) are copil / copii în întreţinere;
 • III) s-a aflat sau se află în evidenţa serviciului de probaţiune;
 • IV) se află în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate, dintre cele prevăzute de Legea nr. 253 / 2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, ori a unei alte măsuri neprivative, precum amânarea aplicării pedepsei sau executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii;
 • CONDIȚII GENERALE

 • SERVICIUL DEZVOLTARE, IMPLEMENTARE ȘI ADMINISTRARE PARCURI TEMATICE ȘI ZONE DE AGREMENT
 • Referent treapta II / deb.

 • pregătire de specialitate : studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei : min. 6 luni / nu necesită vechime pentru debutant
 • atribuțiile postului :
 • se implică în toate demersurile necesare în vederea planificării și demarării documentației aferentă procedurii de achiziție publică în vederea proiectării parcurilor tematice și a zonelor de agrement ;
 • se ocupă de obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare realizării și dezvoltării parcurilor tematice și a zonelor de agrement ;
 • participă din punct de vedere tehnic la implementearea proiectului și respectarea detaliilor tehnice în conformitate cu proiectul tehnic în vederea realizării obiectivelor asumate ;
 • respectă prevederile Codului de conduită în cadrul serviciului;
 • participă alături de ceilalţi membrii ai serviciului, la identificarea și menținerea la un nivel considerat acceptabil, a riscurilor asociate activităţii Serviciului Dezvoltare, Implementare și Administrare Parcuri Tematice și Zone de Agrement;
 • îndosarierea documentației serviciului ;
 • utilizarea zilnică a programului informatic Infocet și a e-mailu-lui de serviciu ;
 • efectuează deplasări în interesul serviciului la instituțiile cu care colaborează;
 • respectă și implementează Procedurile Operaţionale de la nivelul serviciului, precum şi procedurile de sistem de la nivelul instituţiei ;
 • respectarea şi cunoaşterea aplicării R.I. ului şi a R.O.F. ului.
 • salariul de bază lunar brut : 4000 lei (tr.II) / 3800 lei (deb.)

 • SERVICIUL DEZVOLTARE, IMPLEMENTARE ȘI ADMINISTRARE PARCURI ACVATICE ȘI ZONE DE AGREMENT
 • Referent treapta II / deb.
 • pregătire de specialitate : studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei : min. 6 luni / nu necesită vechime pentru debutant
 • atribuțiile postului :
 • se implică în toate demersurile necesare în vederea planificării și demarării documentației aferente procedurii de achiziție publică în vederea proiectării parcurilor tematice și a zonelor de agrement ;
 • se ocupă de obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare realizării și dezvoltării parcurilor tematice și a zonelor de agrement ;
 • participă din punct de vedere tehnic la implementearea proiectului și respectarea detaliilor tehnice în conformitate cu proiectul tehnic în vederea realizării obiectivelor asumate ;
 • respectă prevederile Codului de conduită în cadrul serviciului;
 • participă alături de ceilalţi membrii ai serviciului, la identificarea și menținerea la un nivel considerat acceptabil, a riscurilor asociate activităţii Serviciului Dezvoltare, Implementare și Administrare Parcuri Tematice și Zone de Agrement;
 • îndosariere documentației serviciului ;
 • utilizarea zilnică a programului informatic Infocet și a e-mailu-lui de serviciu ;
 • efectuează deplasări în interesul serviciului la instituțiile cu care colaborează;
 • respectă și implementează Procedurile Operaţionale de la nivelul serviciului, precum și procedurile de sistem de la nivelul instituţiei ;
 • respectarea și cunoaşterea aplicării R.I. ului şi a R.O.F. ului.
 • salariul de bază lunar brut : 4000 lei / 3800 lei (tr.II) / 3800 lei (deb.)

 • SERVICIUL GESTIONARE ȘI AMENAJARE PARCĂRI
 • Inspector de specialitate gradul II / deb.
 • pregătire de specialitate : studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei : min. 6 luni / nu necesită vechime pentru debutant
 • atribuțiile postului :
 • asigură execuția și exploatarea reglementării tehnice privitoare la parcaje;
 • stabilește numărul de locuri pentru parcarea locurilor de reședință ținând cont de parametri reglementați prin lege;
 • supraveghează modul de trasare și numerotare a locurilor de parcare în parcările de reședință;
 • execută desene tehnice, hârtii și ilustrații pe baza schițelor, măsurătorilor și a altor date culese din teren și de asemenea copiază, desenele finale pe plăcile de imprimare;
 • răspunde în termen conform legislației în vigoare la cererile, sesizările și reclamațiile repartizate de șeful serviciului;
 • răspunde de exercitarea atribuțiilor stabilite prin fișa postului;
 • îndeplinește orice alte atribuții date de către superiorii ierarhici și de către primar care, prin natura lor sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile compartimentului din care fac parte;
 • respectă Procedurile Operaţionale de la nivelul compartimentului precum şi a procedurilor de sistem de la nivelul instituției, implementarea conform legislației în vigoare;
 • respectă și cunoaște aplicarea Regulamentului de Ordine Interioara și a Regulamentului de Organizare si Funcționare ;
 • cunoaște și respectă Codul de Conduită al personalului contractual.
 • salariul de bază lunar brut : 5000 lei (gr.II) / 4800 lei (deb.)

 • Referent treapta II / deb.
 • pregătire de specialitate : studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei : min. 6 luni / nu necesită vechime pentru debutant
 • atribuțiile postului :
 • execută desene tehnice, hârtii si ilustrații pe baza schițelor, măsurătorilor și a altor date culese din teren și de asemenea, copiază desenele finale pe plăcile de imprimare;
 • trasează și numerotează locurile de parcare de reședință;
 • asigură implementarea procedurilor de lucru specifice activităților derulate;
 • îndeplinește orice alte atribuții date de către superiorii ierarhici sau de către primar, care prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile compartimentului din care fac parte;
 • respectă Procedurile Operaţionale de la nivelul compartimentului precum şi a procedurilor de sistem de la nivelul instituției, implementarea conform legislației în vigoare;
 • respectă și cunoaște aplicarea Regulamentului de Ordine Interioară si a Regulamentului de Organizare și Functionare ;
 • salariul de bază lunar brut : 4000 lei (tr.II) / 3800 lei (deb.)

 • SERVICIUL IRIGAȚII
 • Referent treapta II / deb.

 • pregătire de specialitate : studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei : min. 6 luni / nu necesită vechime pentru debutant
 • atribuțiile postului :
 • participă la realizarea sistemelor de irigații noi și branșarea acestora la sistemele de alimentare cu apă;
 • participă la redactarea raportul cu privire la verificarea periodică a stării de funcționare a sistemelor de irigații, asigurând evidența stării tehnice și tipurile de degradare (structura instalațiilor, branșamentelor, etc) a acestora;
 • participă la redactarea notelor de constatare privind modul de funcționare / exploatare, integritatea instalațiilor realizate pentru irigarea / udarea spațiilor verzi(parcuri, scuaruri ,aliniamente verzi și alte zone verzi dotate cu sistem de irigații) și urmărește realizarea lucrărilor privind deficiențele constatate în teren(reparații, înlocuiri, branșări, etc) .
 • participă la efectuarea lucrărilor specifice Serviciului de Irigații conform normelor și normativelor în vigoare ;
 • efectuează verificări în teren ca urmare a sesizărilor și reclamațiilor primite și propune măsuri de remediere a acestora;
 • întocmesc răspunsuri la petiții
 • prin personalul de specialitate al serviciului și decizii ale conducerii, participă la recepția lucrărilor efectuate la sistemele de irigații;
 • răspunde de exercitarea atribuțiilor stabilite prin fișa postului;
 • îndeplinește orice alte atribuții date de către superiorii ierarhici și de către primar care, prin natura lor sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile compartimentului din care fac parte;
 • respectarea Procedurilor Operaţionale de la nivelul compartimentului precum şi a procedurilor de sistem de la nivelul instituției, implementarea conform legislației în vigoare;
 • respectarea și cunoasterea aplicării R.O I.-ului si a R.O.F.-ului ;
 • cunoașterea și respectarea Codului de Conduită al personalului contractual
 • salariul de bază lunar brut : 4000 lei (tr.II) / 3800 lei (deb.)

 • Muncitor necalificat treapta II 3 posturi
 • pregătire de specialitate : studii generale sau studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei : nu necesită vechime
 • atribuțiile postului :
 • execută lucrări pregătitoare (sapături, mânuit materiale, unelte și motounelte, etc) necesare realizării lucrărilor sistemelor de irigații noi și branșarea acestora la alimentarea cu apă;
 • asigură pe timpul verii udarea periodică a zonelor verzi;
 • asigură împreună cu personalul calificat întreținerea instalațiilor sistemelor de irigații pe spațiile verzi (parcuri, scuaruri , aliniamente și alte zone dotate cu sistem de irigații), punerea și scoaterea din funcțiune a acestora primăvara, respectiv toamna;
 • participă la verificarea modului de funcționare / exploatare, integritatea instalațiilor realizate pentru udarea spațiilor verzi(parcuri, scuaruri , aliniamente și alte zone dotate cu sistem de irigații) și informează șeful de serviciu eventualele deficiențe constatate privind starea de funcționare;
 • asigură împreună cu personalul calificat realizarea lucrărilor de reparații (înlocuiri elemente deteriorate, branșări, etc)
 • participă împreună cu șeful punctului de lucru și șef serviciu la recepția lucrărilor a sistemelor de irigații;
 • răspunde de utilizarea și păstrarea cu grijă a bunurilor, utilajelor și echipamentelor încredințate spre folosință ;
 • respectă cu rigurozitate ordinea și disciplina la locul de muncă, precum și programul de activitate ;
 • colaborează cu salariații din cadrul direcției pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa postului ;
 • îndeplinește sarcinile de serviciu, conform normelor in vigoare, calitativ si cantitativ ;
 • indeplinește orice alte atribuții date de către superiorii ierarhici care, prin natura lor sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile compartimentului din care fac parte;
 • respectă Procedurilor Operaţionale de la nivelul compartimentului precum şi a procedurilor de sistem de la nivelul instituției, implementarea conform legislației în vigoare;
 • respectarea și cunoasterea aplicării R.O I.-ului si a R.O.F.-ului ;
 • cunoașterea și respectarea Codului de Conduită al personalului contractual
 • salariul de bază lunar brut : 3100 lei

 • SERVICIUL TOALETĂRI ȘI DEFRIȘĂRI
 • Muncitor necalificat treapta II 2 posturi

 • pregătire de specialitate : studii generale sau studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei : nu necesită vechime
 • atribuțiile postului :
 • participă împreună cu personalul calificat la realizarea lucrărilor de toaletări, defrișări arbori și extrageri rădăcini pe domeniul public după obținerea avizelor și marcarea lor;
 • execută lucrări pregătitoare (semnalizarea locației, îndepărtarea gardurilor împrejmuitoare, degajarea spațiului, încărcarea și descărcarea materialului lemnos rezultat, etc) în zona unde se efectuează lucrarea de defrișare, toaletare și extrageri rădăcini ;
 • participă la execuția lucrărilor de toaletări de corecție, împreună cu personalul calificat din cadrul serviciului;
 • execută operații pregătitoare(alimentare motounelte, mânuire echipamente ,etc) necesare
 • începerii lucrărilor de toaletări, defrișări arbori și extrageri rădăcini;
 • participă împreună cu șeful punctului de lucru și șef serviciu la recepția lucrărilor de toaletări, defrișări arbori și extrageri rădăcini pe raza sectorului3;
 • răspunde de utilizarea și păstrarea cu grijă a bunurilor, utilajelor și echipamentelor încredințate spre folosință ;
 • participă împreună cu personalul calificat la verificarea arborilor care necesită toaletări, defrișări, extrageri de radăcini și comunică șefului de serviciu în vederea demarări procedurilor necesare;
 • respectă cu rigurozitate ordinea și disciplina la locul de muncă, precum și programul de activitate ;
 • colaborează cu salariații din cadrul direcției pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa postului ;
 • îndeplinește sarcinile de serviciu, conform normelor in vigoare, calitativ si cantitativ ;
 • indeplinește orice alte atribuții date de către superiorii ierarhici care, prin natura lor sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile compartimentului din care fac parte;
 • respectarea Procedurilor Operaţionale de la nivelul compartimentului precum şi a procedurilor de sistem de la nivelul instituției, implementarea conform legislației în vigoare;
 • respectarea și cunoașterea aplicării R.O.I.-ului și a R.O.F.-ului ;
 • cunoașterea și respectarea Codului de Conduita al personalului contractual
 • salariul de bază lunar brut : 3100 lei

  SERVICIUL ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII STRĂZI

 • Muncitor necalificat treapta II 3 posturi
 • pregătire de specialitate : studii generale sau studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei : nu necesită vechime
 • atribuțiile postului :
 • efectuează operații pregătitoare(stivuirea materialelor, mânuirea acestora,săpături,etc) în vederea executării lucrărilor de întreținere și reparații străzi;
 • răspunde de utilizarea și păstrarea cu grijă a bunurilor, utilajelor și echipamentelor încredințate spre folosință ;
 • executa sapături
 • participă la realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii străzi din administrarea Consiliului Local Sector3;
 • participă împreună cu șeful de serviciu și personalul calificat din cadrul serviciului la depistarea deficiențelor în rețelele stradale;
 • respectă cu rigurozitate ordinea și disciplina la locul de muncă, precum și programul de activitate
 • respectarea Procedurilor Operaţionale de la nivelul compartimentului precum şi a procedurilor de sistem de la nivelul instituției, implementarea conform legislației în vigoare;
 • respectarea și cunoasterea aplicării R.I.-ului si a R.O.F.-ului ;
 • cunoașterea și respectarea Codului de Conduita al personalului contractual
 • salariul de bază lunar brut : 3100 lei

 • SERVICIUL RECONDIȚIONĂRI ȘI UTILAJE
 • Muncitor necalificat treapta II 3 posturi

 • pregătire de specialitate : studii generale sau studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei : nu necesită vechime
 • atribuțiile postului :
 • participă împreună cu personalul calificat la realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii (la rețeaua stradală și semnalizare rutieră);
 • participă împreună cu personalul calificat la verificarea bunei funcționări a utilajelor, motoutilajelor și a motouneltelor din dotarea Serviciului Recondiționări și Utilaje;
 • efectuează deplasări împreună cu șeful punctului de lucru și șeful de serviciu pentru verificarea periodică a stării dotărilor specifice(mobilier urban, aparate și echipamente de joacă, etc) administrate de către Primăria Sectorului3 și gestionate de către Direcția Administrarea Domeniului Public, asigurând evidența stării tehnice și tipurile de degradare a acestora;
 • execută operații pregătitoare(mânuire materiale și piese de schimb) necesare începerii lucrărilor de întreținere și reparții la iluminatul stradal și la dotările specifice (mobilier urban, aparate și echipamente de joacă, agrement și sport, la împrejmuirile cu panouri gard exterioare și interioare,etc) ;
 • participă împreună cu șeful punctului de lucru și șef serviciu la recepția lucrărilor efectuate la rețeaua stradală și a semnalizării rutiere ;
 • răspunde de utilizarea și păstrarea cu grijă a bunurilor, utilajelor și echipamentelor încredințate spre folosință ;
 • participa împreuna cu personalul calificat la verificarea sesizărilor și a reclamatiilor persoanelor fizice și juridice referitoare la deteriorarea sau interventiile la rețeaua stradală de pe raza Sectorului3 ;
 • respectă cu rigurozitate ordinea si disciplina la locul de muncă, precum și programul de activitate ;
 • colaborează cu salariații din cadrul direcției pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa postului ;
 • îndeplinește sarcinile de serviciu, conform normelor in vigoare, calitativ si cantitativ ;
 • indeplinește orice alte atribuții date de către superiorii ierarhici care, prin natura lor sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile compartimentului din care fac parte;
 • respectarea Procedurilor Operaţionale de la nivelul compartimentului precum şi a procedurilor de sistem de la nivelul instituției, implementarea conform legislației în vigoare;
 • respectarea si cunoasterea aplicarii R.O.I.-ului si a R.O.F.-ului ;
 • cunoasterea si respectarea Codului de Conduita al personalului contractual
 • salariul de bază lunar brut : 3100 lei

  CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE ALE CONCURSULUI :

  perioada în care se pot depune dosarele de înscriere : 28.12.2018 30.01.2019 (inclusiv) ora 1600

  instituţia publică la care se depun dosarele de înscriere : Primăria Sectorului 3

  data organizării concursului 12.02.2019 ora 1100 interviul

  pentru posturile de muncitor necalificat, proba practică se va stabili, după caz, nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la susţinerea interviului

  locul de desfăşurare al concursului sediul Primăriei Sectorului 3.

  TÂNĂRUL DEZAVANTAJAT VA DEPUNE UN DOSAR CARE TREBUIE SĂ CONŢIĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE :

 • a) cerere de înscriere la selecţia dosarelor, adresată angajatorului, conform modelului anexat pe site-ul instituției;
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • c) copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de ocupare a postului;
 • d) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către o unitate sanitară abilitată potrivit legii;
 • e) curriculum vitae;
 • f) dispoziţie sau hotărâre emisă de către comisia pentru protecţia copilului, de intrare / ieşire din sistemul de protecţie a copilului, sau hotărâre judecătorească definitivă pronunţată de instanţa competentă;
 • g) copie a certificatului de naştere al copilului sau a oricărui alt document care să ateste că are copil / copii în întreţinere;
 • h) recomandarea consilierului de probaţiune din cadrul serviciului de probaţiune de la nivel local, responsabil cu supravegherea respectării măsurilor neprivative de libertate dispuse de instanţele de judecată, pentru categoria prevăzută la art.
 • 3 alin. (1) lit. a) (iii) şi (iv) din Legea nr.189 / 2018.

  Actele prevăzute la lit. b), c), g) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

  Alte menţiuni referitoare la organizarea concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografie se pot obţine la telefoanele : 021.

  318.03.23-29 / int .241 Serviciul Organizare Resurse Umane, e-mail : resurseumane primarie3.ro, precum și pe site-ul instituției la secțiunea Utile , rubrica Concursuri (persoană de contact : Minculescu Valentina, expert la Serviciul Organizare Resurse Umane) .

  descarca : ANUNT-12.02.2019.docx 332KB DOCX

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular