IMPORTANT! Anunţ concurs pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomița, prevăzută la poziţia 30 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. Tematica şi bibliografia recomandate.
Politia Romana
Bucureşti, Romania
6 zile în urmă

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360 / 2002, privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului m.

 • a.i. nr. 140 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;
 • Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 6, Sectorul 5, organizează,

  C O N C U R S :

  Pentru ocuparea funcţiei vacante de şef serviciu la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomița , prevăzută la poziţia 30 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

  În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să fie ofiţeri de poliţie şi să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii :

 • să aibă pregătirea de bază :
 • pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem pre Bologna : studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă / echivalentă în domeniul fundamental științe sociale;
 • pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem Bologna : studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, în domeniul fundamental științe sociale.
 • să aibă pregătirea de specialitate :
 • pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem Bologna ciclul II de studii universitare, în domeniul fundamental științe sociale sau management.
 • să fie declaraţi apt medical şi apt la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • să deţină gradul profesional de minimum subinspector de poliţie;
 • să aibă vechime în muncă / din care în M.A.I. : 3 ani;
 • să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii;
 • să fi obţinut calificativul de cel puţin "Bine" la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • să nu fie cercetați disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de aceștia să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.
 • Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din municipiul București, str. Mihai Vodă, nr.

  4 6, Sector 5, la data de 03.09.2018 , ora urmând a fi stabilită ulterior şi comunicată candidaţilor în timp util şi va consta în susţinerea unei probe unice, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

  Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat admis candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

  În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat admis la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

  Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat admis candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

  Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afişare / publicare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

  Înscrierile se fac personal, în zilele lucrătoare, la Inspectoratul General al Poliţiei Române Direcţia Management Resurse Umane din str.

  Mihai Vodă, nr. 4 6, Sector 5, municipiul Bucureşti, până la data de 10.08.2018, orele 16 : 00.

  Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor depune următoarele documente :

 • raportul de înscriere şi CV;
 • actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-
 • i restituit pe loc acestuia;
 • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diplomă şi supliment / foaie matricolă, după caz), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-
 • i restituite pe loc acestuia.

 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 2);
 • adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ , eliberată de medicul de unitate, cu menţiunea apt funcţii de conducere ;
 • candidaţii care ocupă posturi ce nu se află în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-
 • menţionate vor prezenta o adeverință, emisă de structura de resurse umane competentă , din care să rezulte că nu sunt cercetaţi disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare, nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de aceștia, precum şi calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

  La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

  Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie Anexa 1 la prezentul anunţ.

  Serviciile Resurse Umane din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoștința personalului unităţii prezentul anunţ.

  Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26377.

  DECLARAŢIE,

  Subsemnatul (a) , fiul (fiica) lui şi al , născut(ă) la data de , în localitatea , judeţul / sectorul , posesor al BI / CI seria , nr.

  eliberat de , la data de , în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării funcţiei de la , cu personal recrutat din sursă internă, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

  Precizez că nu fac parte din niciun partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege şi nu am fost destituit dintr-

  o funcţie publică în ultimii şapte ani.

  Am fost informat şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că, în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare, nu voi fi încadrat, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt.

  Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016 / 679.

  De asemenea, îmi exprim consimțământul pentru publicarea / afișarea informațiilor referitoare la îndeplinirea condițiilor de participare, precum și a celor privind rezultatele concursului.

  Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

  Semnătura

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular