Examen promovare în treapta imediat superioară a personalului contractual din cadrul Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor Suceava care îndeplineşte condiţiile legale. Tematica şi bibliografia recomandate
Politia Romana
Bucureşti, Romania
33 zile în urmă

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 31 din Legea-cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.

G. nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Ordinul M.

A.I. nr.105 / 2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, Ordinul M.

 • A.I. nr. 140 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 6, Sectorul 5, organizează,

  E X A M E N :

  În vederea promovării în treapta imediat superioară a personalului contractual din cadrul Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor Suceava care îndeplineşte condiţiile legale, după cum urmează :

 • din referent I în referent IA, titularul postului prevăzut la poziţia 9 din statul de organizare al unităţii, respectiv p.c. RUSU ZIRCA;
 • Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, persoana nominalizată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

 • a) să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional sau în treapta profesională din care promovează;
 • b) să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani.

  Pentru evaluarea candidatului a fost stabilită proba scrisă, care va consta în testarea cunoştinţelor din domeniul de activitate al candidatului, prin rezolvarea unor teste-

  grilă sau redactarea unei lucrări. Aceasta va avea loc la sediul Unității Centrale de Analiză a Informațiilor din municipiul Bucureşti, Șos.

  Ștefan cel Mare, nr.13-15, Sectorul 2, în data de 10.01.2018, ora urmând a fi stabilită ulterior şi comunicată candidaţilor în timp util.

  Proba scrisă se susţine de către candidatul al cărui dosar a fost declarat admis.

  Rezultatul examenului de promovare se afișează la sediul Unității Centrale de Analiză a Informațiilor, precum și pe pagina de internet a Poliției Române, în termen de 2 zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.

  În cadrul examenului de promovare, fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii :

 • a) cunoștințe teoretice necesare funcției evaluate;
 • b) abilități de comunicare;
 • c) capacitate de sinteză;
 • d) complexitate, inițiativă, creativitate.

  Comisia de examinare stabilește ponderea din nota finală a fiecărui criteriu.

  Este declarat "admis" la examenul de promovare candidatul care a obţinut punctajul final de minimum 50 de puncte.

  În termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor examenului de promovare, candidatul poate depune contestaţie la secretariatul Direcției Management Resurse Umane, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

  Modul de soluţionare a contestaţiilor este prevăzut de art. 45 alin. (7) și alin. (8) din H.G. nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-

  cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

  Contestaţia se soluţionează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acesteia.

  Rezultatul stabilit de comisia de soluţionare a contestaţiilor în urma analizei contestaţiei depuse se comunică, prin afişare, la sediul Direcției Management Resurse Umane, în termenul prevăzut de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

  Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiilor se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

  Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române Direcţia Management Resurse Umane, pe bază de raport, până la data de 19.12.2017, ora 14.00.

  Candidații vor anexa obligatoriu la raportul de înscriere, adeverinţa eliberată, la cerere, de către Direcţia Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliției Române şi care atestă îndeplinirea condiţiilor de calificativ și de vechime în treapta din care promovează.

  Comisia de examinare analizează dosarul de înscriere pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la examenul de promovare.

  Rezultatul analizei va fi afişat cu menţiunea "admis" / "respins", însoţită de motivul respingerii dosarului, la sediul unităţii organizatoare, până la data de 21.12.2017.

  În situația în care dosarul va fi respins, candidatul în cauză poate depune contestaţie la secretariatul Direcției Management Resurse Umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării selecției dosarelor, aceasta urmând a fi soluționată în termen de cel mult o zi lucrătoare de la înregistrare.

  Tematica şi bibliografia pentru examenul de promovare se regăsesc în continuarea prezentului anunţ.

  Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Management Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, telefon interior : 26.

  423. Persoana de contact inspector de poliţie VASILAN NICOLETA.

  Aplică
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular