Cercetător ştiinţific, asistent de cercetare ştiinţifică
Secretariatul General al Guvernului
Ilfov, Romania
4 zile în urmă

Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante după cum urmează :

 • cercetător ştiinţific Laboratorul TEMPEST şi CEM (1 post).
 • asistent de cercetare ştiinţifică Laboratorul testare de dezvoltare şi evaluare sisteme criptografie (1 post).
 • Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.

  3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare :

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-
 • o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt :

 • cercetător ştiinţific
 • absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul electronică / comunicaţii / electrotehnică / automatică / calculatoare / informatică ecanomică / economie;
 • obţinerea nivelului de acces la informaţii clasificate, nivel minimum secret , precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat admis ;
 • să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 2 ani sau de cel puţin 4 ani în alte activităţi;
 • cunoştinţe în utilizarea bazelor de date, legislaţia / standarde de aplicare a Sistemului de Management al Calităţii (SMQ);
 • cunoştinţe de operare / programare pe calculator şi nivelul de cunoaştere : operare MS Office, nivel mediu;
 • asistent de cercetare ştiinţifică
 • absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare în domeniul automatică / electronică şi elecomunicații / tehnologia informaţiei / matematică / informarică;
 • nivelul de acces la informaţii clasificate, nivel strict secret de importanţă deosebită şi autorizaţie de acces la activitatea oficială de cifru în acest sens este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate / activitatea oficială de cifru, in cazul în care acesta este declarat admis ;
 • să aibă activitate de cel puţin 6 luni în domeniul automatică / electronică şi telecomunicaţii / tehnologia informaţiei / matematică / informatică;
 • cunoştinţe de operare şi programare pe sisteme de calcul şi nivelul de cunoaştere operare Microsoft Office nivel mediu, programare intr-

  un limbaj de programare de nivel înalt nivel de bază.

  Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • Înscrierea la concura se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-
 • a, la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

 • 15 ianuarie 2019, ora 09.00 proba scrisă;
 • 23 ianuarie 2019, ora 10.00 interviul.
 • Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente :

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și / sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

  În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

  Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular