Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu la Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești din Inspectoratul General al Poliției Române, poziţia 20 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. Tematica si bibliografia recomandate
Politia Romana
Bucureşti, Romania
1 zi în urmă

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360 / 2002, privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr.

 • 140 / 2016, privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;
 • Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 6, Sectorul 5, organizează;
 • C O N C U R S :

  Pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu la Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești din Inspectoratul General al Poliției Române , poziţia 20 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

  În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii :

 • să fie ofiţeri de poliţie, cu următoarea pregătire de bază :
 • studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna );
 • să aibă pregătire de specialitate :
 • cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) în domeniul management sau în specialitatea studiilor de bază
 • studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă, absolvite anterior aplicării celor 3 cicluri de tip Bologna în domeniul management sau în specialitatea studiilor de bază
 • studii de master, ciclul II de studii universitare ( în sistem ,,Bologna ), în domeniul management sau în specialitatea studiilor de bază.
 • să fie declaraţi apt medical şi apt la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • să deţină gradul profesional de minim inspector principal de poliţie;
 • să aibă 5 ani vechime în structuri de ordine publică, apărare și siguranță națională;
 • să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii;
 • să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 • să fi obţinut calificativul de cel puţin bine la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.
 • Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Șoseaua Ștefan cel Mare nr.

  15, Sectorul 2, la data de 26.11.2018, ora urmând a fi stabilită ulterior şi comunicată candidaţilor şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

  Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat admis candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

  În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat admis la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

  Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat admis candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

  Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

  Înscrierile se fac personal, în zile lucrătoare, la Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str.

  Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus, până la data de 07.11.2018, în intervalul orar 08 : 00 - 15 : 00.

  Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor depune, următoarele documente :

 • raportul de înscriere;
 • actul de identitate;
 • documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diplomă şi supliment la diplomă / foaie matricolă, după caz);
 • adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ, eliberată de medicul de unitate și avizată de conducerea Direcției Medicale din M.
 • A.I., cu menţiunea apt funcţii de conducere ;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (model Anexa 1 la prezentul anunţ);
 • candidaţii care ocupă posturi ce nu se află în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-
 • menţionate, vor prezenta o adeverință, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt cercetaţi disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare, nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de aceștia, precum şi calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • dosar plic;
 • Cu ocazia înscrierii, candidații vor prezenta, în original , actul de identitate și documentele care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului, care vor fi xerocopiate și certificate pentru conformitate în prezența candidatului, originalul fiindu-

  i restituit pe loc acestuia.

  Sunt acceptate și copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din inițiativa candidatului.

  La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

  Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-

  urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

  Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

  Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.143.

  DECLARAŢIE,

  Subsemnatul (a) , fiul (fiica) lui şi al , născut(ă) la data de , în localitatea , judeţul / sectorul , posesor al BI / CI seria , nr.

  eliberat de , la data de , în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării funcţiei de la , cu personal recrutat din sursă internă, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

  Precizez că nu fac parte din niciun partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege şi nu am fost destituit dintr-

  o funcţie publică în ultimii şapte ani.

  Am fost informat şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că, în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare, nu voi fi încadrat, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt.

  Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016 / 679.

  De asemenea, îmi exprim consimțământul pentru publicarea / afișarea informațiilor referitoare la îndeplinirea condițiilor de participare, precum și a celor privind rezultatele concursului.

  Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

  Semnătura

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular