Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei de șef brigadă al Brigăzii Operațiuni Speciale Suceava din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române prevăzută la poziția 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. Tematica si bibliografia recomandate.
Politia Romana
Bucureşti, Romania
36 zile în urmă

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360 / 2002 privind Statutul polițistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr.

 • 140 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne;
 • Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 6, Sectorul 5, organizează,

  C O N C U R S :

  Pentru ocuparea funcției de șef brigadă al Brigăzii Operațiuni Speciale Suceava din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române prevăzută la poziția 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

  În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiții :

 • să fie ofițeri de poliţie, cu următoarea pregătire de bază :
 • studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (sistem Bologna ) într-unul din următoarele domenii fundamentale : matematică și științe ale naturii, științe inginerești sau științe sociale;
 • să aibă pregătirea de specialitate :
 • cursuri postuniversitare sau de master (studii universitare de masterat) într-unul din domeniile / profilele / specializările studiilor de bază sau management;
 • studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna într-
 • unul din domeniile / profilele sau specializările studiilor de bază sau management;
 • studii universitare de master, ciclul II de studii universitare, într-unul din următoarele domenii universitare de masterat : matematică, informatică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, ingineria transporturilor, calculatoare și tehnologia informației, ingineria sistemelor, inginerie mecanică, inginerie industrială, științe inginerești aplicate, inginerie și management, inginerie genistică, inginerie de armament, rachete și muniții, drept, științe administrative, științe ale comunicării, sociologie, psihologie, filologie, relații internaționale și studii europene, științe politice, informații și securitate națională, ordine publică și siguranță națională, științe militare, administrarea afacerilor, cibernetică și statistică, informatică economică sau management.
 • Precizăm că, în conformitate cu prevederile art. 153 alin.2 din Legea educației naționale nr.1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare, diploma de absolvire sau de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diplomă de studii universitare master în specialitate.

 • să fie declarați apt medical şi apt la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • să dețină gradul profesional de minim inspector principal de poliţie;
 • să aibă 5 ani vechime în muncă;
 • să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
 • să aibă 3 ani vechime în funcții de conducere;
 • să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau față de acesta să nu fi fost pusă în mișcare acțiunea penală;
 • să fi obținut calificativul de cel puțin bine la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului.
 • Concursul va avea loc la sediul Direcției Operațiuni Speciale din șos. Ștefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, București, la data de 31.

  10.2018, ora urmând a fi stabilită ulterior şi comunicată candidaților în timp util şi va consta în susținerea unei probe unice de selecție, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

  Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat admis candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puțin 7.00.

  În situația în care mai mulți candidați au aceeași notă este declarat admis la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

  Dacă mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat admis candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

  Eventualele contestații cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afișare, la secretariatul Direcției Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

  Înscrierile se fac personal, în zile lucrătoare, la Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcția Management Resurse Umane din Bucureşti str.

  Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport depus, până la data de 12.10.2018, orele 15 : 00.

  Cu ocazia înscrierii, candidații vor depune, următoarele documente :

 • raportul de înscriere;
 • actul de identitate;
 • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerințele postului (diploma și foaia matricolă), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezența candidatului, originalul fiindu-
 • i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din inițiativa candidatului.

 • adeverință care conține rezultatul ultimului examen medical de bilanț eliberată de medicul de unitate cu mențiunea apt funcții de conducere ;
 • declarația de confirmare a cunoașterii şi acceptării condițiilor de recrutare (model Anexa 2 la prezentul anunț);
 • dosar plic.
 • Candidații care ocupă posturi ce nu se află în competența de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-

  menționate trebuie să prezinte o adeverință, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt cercetați disciplinar, nu sunt sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare, nu sunt puși la dispoziție în condițiile art.

 • 2721 alin. (2) sau suspendați din funcție în condițiile art. 2725 lit. a) şi b) din Legea nr. 360 / 2002 privind Statutul polițistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • La concurs pot participa numai candidații ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite .

  Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie Anexa 1 la prezentul anunț.

  Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităților teritoriale de poliţie vor aduce la cunoștința personalului unităţii prezentul anunț.

  Relații suplimentare pot fi obținute la int. 26154 și 26420.

  DECLARAŢIE,

  Subsemnatul (a) , fiul (fiica) lui şi al , născut(ă) la data de , în localitatea , județul / sectorul , posesor al BI / CI seria , nr.

  eliberat de , la data de , în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării funcției de șef brigadă la Brigada Operațiuni Speciale Suceava, cu personal recrutat din sursă internă, declar pe propria răspundere că am luat cunoștință despre condițiile de recrutare cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

  Precizez că nu fac parte din niciun partid, organizație politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituționale şi statului de drept, nu am desfășurat activități de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege şi nu am fost destituit dintr-

  o funcție publică în ultimii șapte ani.

  Am fost informat şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situația în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta ori incompatibilități determinate de neîndeplinirea cumulativă a condițiilor de recrutare nu voi fi încadrat, chiar dacă rezultatele obținute la concurs ar permite acest fapt.

  Sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016 / 679.

  De asemenea, îmi exprim consimțământul pentru publicarea / afișarea informațiilor referitoare la îndeplinirea condițiilor de participare, precum și a celor privind rezultatele concursului.

  Declar, susțin şi semnez, după ce am luat cunoștință despre întregul conținut şi am completat personal datele din prezenta declarație.

  Semnătura

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular