Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei de director adjunct I la Direcția Financiară din Inspectoratul General al Poliției Române, poziţia 71 din statul de organizare al unităţii, cu personal recrutat din sursă internă. Tematica si bibliografia recomandate
Politia Romana
Bucureşti, Romania
16 zile în urmă

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360 / 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr.

 • 140 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 6, Sectorul 5, organizează

  C O N C U R S :

  Pentru ocuparea funcţiei de director adjunct I la Direcția Financiară din Inspectoratul General al Poliției Române, poziţia 71 din statul de organizare al unităţii, cu personal recrutat din sursă internă.

  În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să aibă calitatea de polițist și să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii :

 • să fie ofiţeri de poliție, cu următoarea pregătire de bază :
 • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental de știință, artă, cultură / domeniul de licență / profilul / specializarea / specialitatea științe economice / economic;
 • contabilitate și informatică de gestiune; finanțe și bănci; economie generală; cibernetică economică; statistică și previziune economică;
 • informatică economică; economia comerțului, turismului și serviciilor; marketing; management; relații economice internaționale;
 • economia interprinderii; administrarea afacerilor; cibernetică, statistică și informatică economică sau matematici aplicate;
 • studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (sistem Bologna) absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental : științe sociale ramura de știință : științe economice;
 • să aibă pregătirea de specialitate :
 • cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) în domeniul fundamental de știință, artă, cultură / domeniul de licență / profilul / specializarea / specialitatea : științe economice / economic;
 • contabilitate și informatică de gestiune; finanțe și bănci; economie generală; cibernetică economică; statistică și previziune economică;
 • informatică economică; economia comerțului, turismului și serviciilor; marketing; management; relații economice internaționale;
 • economia interprinderii; administrarea afacerilor; cibernetică, statistică și informatică economică sau matematici aplicate;
 • științe juridice / drept; științe administrative; științe politice; științe militare; informații și ordine publică; știință, artă, cultură sau management;
 • studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna în domeniul fundamental de știință, artă, cultură / domeniul de licență / profilul / specializarea / specialitatea : științe economice / economic;
 • contabilitate și informatică de gestiune; finanțe și bănci; economie generală; cibernetică economică; statistică și previziune economică;
 • informatică economică; economia comerțului, turismului și serviciilor; marketing; management; relații economice internaționale;
 • economia intreprinderii; administrarea afacerilor; cibernetică, statistică și informatică economică sau matematici aplicate;
 • științe juridice / drept; științe administrative; științe politice; științe militare; informații și ordine publică; știință, artă, cultură sau management;
 • studii universitare de master, ciclul II de studii universitare, într-unul din domeniile de studii universitare de masterat : drept;
 • științe administrative; științe ale comunicării; sociologie; relații internaționale și studii europene; științe politice;
 • informații și securitate națională; ordine publică și siguranță națională; științe militare; administrarea afacerilor; cibernetică și statistică;
 • informatică economică; contabilitate; economie; finanțe; management; marketing; economie și afaceri internaționale.

 • să dețină Certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi;
 • să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului;
 • să aibă gradul profesional de minim subcomisar de poliție;
 • să aibă vechime în muncă / din care în M.A.I. : 5 ani / 5 ani;
 • să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • să aibă 3 ani vechime în funcții de conducere în unități ale M.A.I.;
 • să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 • să fi obţinut calificativul de cel puţin bine la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • să fie declaraţi "apt medical" şi "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Str. Mihai Vodă nr. 4 6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 06.

  11.2018 , ora urmând a fi stabilită ulterior şi comunicată candidaţilor şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

  Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat admis candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

  În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat admis la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

  Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat admis candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

  Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

  Înscrierile se fac personal, în zile lucrătoare la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str.

  Mihai Vodă nr. 4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 19.10.2018 , orele 16ºº.

  Cu ocazia înscrierii, candidații vor depune, următoarele documente :

 • raportul de înscriere;
 • actul de identitate și documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diplome însoțite de foaie matricolă sau supliment);
 • Certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi;
 • adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea apt funcții de conducere ;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (model Anexă la prezentul anunţ);
 • dosar plic.
 • Documentele vor fi prezentate de către candidat, în original, urmând a fi certificate pentru conformitate, în prezența acestuia conform prevederilor legale.

  În situația în care, din inițiativa candidatului se prezintă la dosar copii legalizate ale unor documente, acestea vor fi acceptate.

  Candidații din unitățile care nu sunt în competența de numire a inspectorului general al Poliției Române, pe lângă documentele sus-

  menționate trebuie să prezinte o adeverință, emisă de structura de resurse umane competentă , din care să rezulte că nu sunt cercetaţi disciplinar, nu sunt sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art.

  2721 alin. (2) sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 2725 lit. a) şi b) din Legea nr. 360 / 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

  La concurs pot participa numai candidații al căror dosar este complet și corect întocmit.

  Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-

  urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

  Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

  Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.420.

  COMISIA DE CONCURS :

  Originalul anunţului semnat şi aprobat se află la Serviciul Încadrare și Promovare Resurse Umane - D.M.R.U.

  DECLARAŢIE,

  Subsemnatul (a) , fiul (fiica) lui şi al , născut(ă) la data de , în localitatea , judeţul / sectorul , posesor al BI / CI seria , nr.

  eliberat de , la data de , în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării funcţiei de la , cu personal recrutat din sursă internă, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

  Precizez că nu fac parte din niciun partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege şi nu am fost destituit dintr-

  o funcţie publică în ultimii şapte ani.

  Am fost informat şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că, în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare, nu voi fi încadrat, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt.

  Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016 / 679.

  Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

  Semnătura

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular