Medic, referent IA, îngrijitor
Secretariatul General al Guvernului
București, Romania
2 zile în urmă

Complexul Multifuncţional Caraiman , București, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează :

 • 1 / 2 post de medic în cadrul Serviciului îngrijiri Medicale.
 • Condiţii de participare la concurs : studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în medicină şi adeverinţă care atestă specialitatea reumatologie;
 • nu este necesară vechime;
 • 1 / 2 post de medic în cadrul Serviciului îngrijiri Medicale.
 • Condiţii de participare la concurs : studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în medicină şi adeverinţă care atestă specialitatea cardiologie;
 • nu este necesară vechime;
 • 1 / 2 post de medic în cadrul Cabinetului Urologic.
 • Condiţii de participare la concurs : studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în medicină, adeverinţa care atestă specialitatea urologie;
 • nu este necesară vechime;
 • 1 post inspector de specialitate IA în cadrul Biroului Secretariat Dispecerat şi Transport Serviciul Achiziţii Publice, Relaţii cu Mass-media, Secretariat.
 • Condiţii de participare la concurs : studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în ştiinţe ale comunicării;
 • vechime în specialitatea studiilor minimum 6 ani şi 6 luni;
 • 1 post referent IA în cadrul Serviciului Administrativ.
 • Condiţii de participare la concurs; studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea stadiilor minimum 6 ani şi 6 luni;
 • 1 post îngrijitor în cadrul Serviciului Logistică.
 • Condiţii de participare la concurs studii generale : nu este necesară vechime în specialitatea studiilor.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.

  3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare :

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-
 • o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 13 decembrie 2018, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 ianuarie 2019, ora 10.00 : proba scrisă medic;
 • 10 ianuarie 2019, ora 10.00 : proba practică inspector de specialitate IA, referent IA;
 • Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente :

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și / sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

  În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

  Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular