ANUNŢ concurs pentru ocuparea funcţiei de adjunct șef secție la Inspectoratul General al Poliției Române – Secția Regională de Poliție Transporturi Craiova, prevăzută la poziţia 707 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. Tematica şi bibliografia recomandate.
Politia Romana
Bucureşti, Romania
19 zile în urmă

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360 / 2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr.

 • 140 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne;
 • Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 6, Sectorul 5, organizează,

  C O N C U R S :

  Pentru ocuparea funcţiei de adjunct șef secție la Inspectoratul General al Poliției Române Secția Regională de Poliție Transporturi Craiova , prevăzută la poziţia 707 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

  În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii :

 • studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna ) într-unul din următoarele domenii fundamentale : ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale sau științe umaniste și arte;
 • să aibă pregătirea de specialitate :
 • cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) într-unul din domeniile : științe juridice, științe sociale și politice, științe umaniste, științe economice, științe militare și informații, management;
 • studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna într-
 • unul din domeniile : științe juridice, științe sociale și politice, științe economice, științe umaniste (numai specializările limbă și literatură sau limbi moderne aplicate), științe militare și informații;
 • studii de master, ciclul II de studii universitare, într-unul din domeniile universitare de masterat : drept, științe administrative, informatică, calculatoare și tehnologia informației, ingineria sistemelor, drept, științe administrative, informatică, calculatoare și tehnologia informației, ingineria sistemelor, științe militare, informații și securitate națională, ordine publică și siguranță națională, relații internaționale și studii europene, științe politice, cibernetică și statistică, informatică economică, economie și afaceri internaționale sau management.
 • să fie declaraţi apt medical şi apt la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • să deţină gradul profesional de minim inspector principal de poliţie;
 • să aibă 5 ani vechime în muncă, în structurile de ordine publică, apărare și siguranță națională;
 • să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;
 • să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 • să fi obţinut calificativul de cel puţin bine la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.
 • Concursul va avea loc la sediul Direcției de Poliție Transporturi din blv. George Coșbuc, nr. 83-85, București, la data de 11.

  10.2018, ora urmând a fi stabilită ulterior şi comunicată candidaţilor în timp util şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

  Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat admis candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

  În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat admis la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

  Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat admis candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

  Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române, iar rezultatele sunt comunicate candidaţilor în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

  Înscrierile se fac, în zile lucrătoare, la Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str.

  Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus, până la data de 20.09.2018, orele 16 : 00.

  Cu ocazia înscrierii, candidații vor depune, următoarele documente :

 • raportul de înscriere şi CV;
 • copii ale actului de identitate;
 • copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
 • adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea apt funcții de conducere ;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (model Anexa 2 la prezentul anunţ);
 • candidaţii care ocupă posturi ce nu se află în competența de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-
 • menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt cercetaţi disciplinar, nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art.

 • 2721 alin. (2) sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 2725 lit. a) şi b) din Legea nr. 360 / 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • dosar plic.
 • Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor prezenta în original actul de identitate şi documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului care vor fi xerocopiate şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-

  i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

  La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite .

  Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie Anexa 1 la prezentul anunţ.

  Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

  Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.433.

  DECLARAŢIE,

  Subsemnatul (a) , fiul (fiica) lui şi al , născut(ă) la data de , în localitatea , judeţul / sectorul , posesor al BI / CI seria , nr.

  eliberat de , la data de , în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării funcţiei de la , cu personal recrutat din sursă internă, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

  Precizez că nu fac parte din niciun partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege şi nu am fost destituit dintr-

  o funcţie publică în ultimii şapte ani.

  Am fost informat şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi încadrat, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt.

  Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

  Semnătura

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular