Anunţ concurs pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu la Unitatea Teritorială de Analiză a Informațiilor Iași din cadrul IGPR, poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. Tematica si bibliografia recomandate
Politia Romana
Bucureşti, Romania
4 zile în urmă

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360 / 2002, privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr.

 • 140 / 2016, privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;
 • Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 6, Sectorul 5, organizează;
 • C O N C U R S :

  Pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu la Unitatea Teritorială de Analiză a Informațiilor Iași din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române , poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

  În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii :

 • să fie ofiţeri de poliţie, cu următoarea pregătire de bază :
 • studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele domenii : științe juridice, științe economice, științe administrative, științe politice, științe inginerești, științe militare, informații și ordine publică, informatică și specialități conexe domeniului informatică;
 • studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna ) într-unul din următoarele domenii fundamentale : științe sociale (ramurile de știință -
 • științe juridice, științe administrative, științe politice, științe militare, informații și ordine publică, științe economice), științe inginerești, matematică și științe ale naturii (domeniul de licență - informatică);
 • să aibă pregătire de specialitate : curs postuniversitar sau master în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției sau în domeniul management / studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna într-
 • unul din domeniile studiilor de bază;
 • în domeniul management / studii de master, ciclul II de studii universitare, într-unul dintre următoarele domenii universitare de masterat : drept, administrative, matematică, informatică, inginerie electrică (numai specializarea inginerie electrică și calculatoare), inginerie electronică și telecomunicații, inginerie aerospațială, calculatoare și tehnologia informației, ingineria sistemelor, științe militare, informații și securitate națională, ordine publică și siguranță națională, cibernetică și statistică, informatică economică ori management;
 • să fie declaraţi apt medical şi apt la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • să deţină gradul profesional de minim inspector principal de poliţie;
 • să aibă 5 ani vechime în muncă;
 • să aibă 3ani vechime în specialitatea structurii;
 • să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
 • să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 • să fi obţinut calificativul de cel puţin bine la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.
 • Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Șoseaua Ștefan cel Mare nr.

  15, Sectorul 2, la data de 26.04.2018, ora urmând a fi stabilită ulterior şi comunicată candidaţilor şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

  Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat admis candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

  În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat admis la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

  Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat admis candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

  Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

  Înscrierile se fac, în zile lucrătoare, la Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str.

  Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus, până la data de 30.03.2018, în intervalul orar 09 : 00 - 15 : 00.

  Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor depune, următoarele documente :

 • raportul de înscriere;
 • actul de identitate şi documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
 • adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu menţiunea apt funcţii de conducere ;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (model Anexa 1 la prezentul anunţ);
 • candidaţii care ocupă posturi ce nu se află în competența de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-
 • menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt cercetaţi disciplinar, nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art.

  2721 alin. (2) sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 2725 lit. a) şi b) din Legea nr. 360 / 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

 • dosar plic;
 • Cu ocazia înscrierii, candidații vor prezenta, în original , actul de identitate și documentele care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului, care vor fi xerocopiate și certificate pentru conformitate în prezența candidatului, originalul fiindu-

  i restituit pe loc acestuia.

  Sunt acceptate și copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din inițiativa candidatului.

  La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

  Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-

  urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

  Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

  Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.423.

  DECLARAŢIE,

  Subsemnatul (a) , fiul (fiica) lui şi al , născut(ă) la data de , în localitatea , judeţul / sectorul , posesor al BI / CI seria , nr.

  eliberat de , la data de , în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării funcţiei de la , cu personal recrutat din sursă internă, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

  Precizez că nu fac parte din niciun partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege şi nu am fost destituit dintr-

  o funcţie publică în ultimii şapte ani.

  Am fost informat şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi încadrat, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt.

  Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

  Semnătura

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular