Funcții contractuale
Secretariatul General al Guvernului
Constanța, Romania
3 zile în urmă

Primăria Oraşului Năvodari, Județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează :

 • 2 posturi, muncitor calificat, treaptă profesională I studii generale / medii vechime în muncă minimum 9 ani pe perioada postimplementare a proiectului Construire Centru de Afaceri până la data de 03.
 • 11.2020 Compartimentul Implementare Proiecte-Fonduri Europene;
 • 1 post, inspector de specialitate, gradul II (inginer de sistem) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul tehnic, curs ECDL complet vechime în specialitatea studiilor minimum 6 luni pe perioada post-
 • implementare a proiectului Construire Centru de Afaceri - până la data de 03.11.2020 Compartimentul Implementare Proiecte Fonduri Europene;
 • 1 post, inspector de specialitate, gradul II (economist) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic, vechime în specialitatea studiilor minimum 6 luni pe perioada post-
 • implementare a proiectului Construire Centru de Afaceri - până la data de 03.11.2020 Compartimentul Implementare Proiecte Fonduri Europene;
 • 1 post, inspector de specialitate, gradul debutant (economist) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic pe perioada post-
 • implementare a proiectului Construire Centru de Afaceri - până Ia data de 03.11.2020 Compartimentul Implementare Proiecte Fonduri Europene;
 • 1 post, administrator, treaptă profesională I studii medii vechime în muncă minimum 5 ani, vechime în funcţia de administrator de imobile minimum 2 ani, atestat administrator de imobile Serviciul Administrativ.
 • Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.

  3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare :

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-
 • o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 21 ianuarie 2019 : data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 31 ianuarie 2019, ora 10.00 : proba scrisă pentru posturile vacante de inspector de specialitate gradul II, inspector de specialitate grad debutant, administrator treaptă profesională I.;
 • 31 ianuarie 2019, ora 10.00 : proba practică pentru posturile vacante de muncitor calificat treapta profesională 1;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
 • Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente :

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și / sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

  În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

  Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular