Inspector general de stat adjunct
Secretariatul General al Guvernului
București, Romania
10 zile în urmă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-
 • unul din domeniile fundamentale : ştiinţe inginereşti, agricole şi silvice, juridice, economice sau în specializările : sociologie, psihologie, medicină, administraţie publică sau ştiinţe politice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • cunoştinţe de operare / programare pe calculator : MS Office, lucrul cu baze de date, internet nivel mediu;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minimum 7 ani.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 13 noiembrie 2018 : termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 noiembrie 2018, ora 09 : 00 : proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 27 noiembrie 2018, ora 11 : 00 : proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
 • Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină :

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611 / 2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere / adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
 • Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

  Inspector general de stat adjunct în domeniul relaţiilor de muncă

 • 1. Constituţia României, republicată;
 • 2. Legea nr.53 / 2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 3. Legea nr.108 / 1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 4. Hotărârea Guvernului nr.488 / 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 5. Hotărârea Guvernului nr.12 / 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 6. Legea nr.188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 7. Reglementări referitoare la incompatibilităţi şi conflicte de interese privind funcţionarii publici ( art.79 art.80 şi art.

 • 94 art.98) din Legea nr.161 / 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 8. Legea nr.7 / 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • 9. Hotărârea Guvernului nr.833 / 2007 privind normele de organizare si funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 10. Hotărârea Guvernului nr.1344 / 2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 11. Hotărârea Guvernului nr.611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 12. Legea nr.115 / 1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 13. Legea nr.144 / 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 14. Legea nr.176 / 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.

 • 144 / 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările si completările ulterioare;
 • 15. Ordonanţa Guvernului nr.2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 16. Ordonanţa Guvernului nr.27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 17. Hotărârea Guvernului nr.1256 / 2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară;
 • 18. Legea nr.544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 19. Hotărârea Guvernului nr.123 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 20. Ordonanţa Guvernului nr.25 / 2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 21. Ordinul nr.64 / 2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 22. Hotărârea Guvernului nr.905 / 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • 23. Legea nr.62 / 2011 a dialogului social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 24. Legea nr.156 / 2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 25. Hotărârea Guvernului nr.384 / 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.156 / 2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 26. Legea nr.202 / 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 27. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96 / 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 28. Hotărârea Guvernului nr.537 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

 • 96 / 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 29. Legea nr.31 / 1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite vătămătoare, grele sau periculoase;
 • 30. Legea nr.52 / 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Inspector general de stat adjunct în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

 • 1. Constituţia României, republicată;
 • 2. Legea nr.53 / 2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 3. Legea nr.108 / 1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 4. Hotărârea Guvernului nr.488 / 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 5. Hotărârea Guvernului nr.12 / 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 6. Legea nr.188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 7. Reglementări referitoare la incompatibilităţi şi conflicte de interese privind funcţionarii publici ( art.79 art.80 şi art.

 • 94 art.98) din Legea nr.161 / 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 8. Legea nr.7 / 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • 9. Hotărârea Guvernului nr.611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
 • 10. Legea nr.144 / 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 11. Legea nr.176 / 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.

 • 144 / 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările si completările ulterioare;
 • 12. Ordonanţa Guvernului nr.2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 13. Ordonanţa Guvernului nr.27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 14. Legea nr.544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 15. Hotărârea Guvernului nr.123 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 16. Legea nr.252 / 2003 privind registrul unic de control;
 • 17. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96 / 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 18. Hotărârea Guvernului nr.537 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

 • 96 / 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 19. Legea nr.31 / 1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite vătămătoare, grele sau periculoase;
 • 20. Legea nr.319 / 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 21. Hotărârea Guvernului nr.1425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.

 • 319 / 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 22. Legea nr.346 / 2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 23. Legea nr.360 / 2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 24. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99 / 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;
 • 25. Hotărârea Guvernului nr.580 / 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă Guvernului nr.

 • 99 / 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;
 • 26. Hotărârea Guvernului nr.1146 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
 • 27. Hotărârea Guvernului nr.1091 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;
 • 28. Hotărârea Guvernului nr.1048 / 2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
 • 29. Hotărârea Guvernului nr.971 / 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi / sau de sănătate la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 30. Legea nr.126 / 1995 privind regimul materiilor explozive, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 31. Hotărârea Guvernului nr.300 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 32. Hotărârea Guvernului nr.355 / 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare.

  Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd.

  Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374 / 112.726.

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular