Arhitect șef
Secretariatul General al Guvernului
Brașov, Romania
18 zile în urmă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile art.
 • 36 indice 1 lit. c) din Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minimum 2 ani;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • atestat Registrul Urbaniştilor din România.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 23 iulie 2018 : termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 august 2018, ora 10 : 00 : proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
 • Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină :

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611 / 2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere / adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
 • Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 • Legea nr.188 / 1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată
 • Constituţia României, republicată
 • Legea nr.215 / 2001, privind administraţia publică locală, actualizată
 • Legea nr. 7 / 2004, privind codul de conduită al funcţionarului public, actualizată
 • HG nr. 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată şi actualizată
 • Legea nr. 50 / 1991,republicată,actualizată privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
 • Ordin nr.839 / 2009,actualizat pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50 / 1991, privind autorizarea executării lucrărilor în construcţii
 • H.G. nr.273 / 1994, privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor în construcţii şi instalaţii aferente acestora,actualizată

  Legea nr. 350 / 2001 actualizată, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare

 • Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcţii, actualizată
 • Legea nr. 184 / 2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect , republicată-

 • H.G. nr. 932 / 2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184 / 2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect.
 • Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd.

  Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374 / 112.726.

  Aplică
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular