Funcții contractuale
Secretariatul General al Guvernului
Timiș, Romania
5 zile în urmă

Primăria Municipiului Lugoj, Județul Timiș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de :

 • şef serviciu, grad II l post;
 • inspector de specialitate, grad II-2 posturi;
 • casier 2 posturi;
 • paznic 2 posturi;
 • îngrijitor 3 posturi.
 • Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.

  3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare :

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-
 • o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt :

 • şef serviciu, gradul II studii de specialitate : studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţe :
 • inginerie şi management specializarea inginerie şi management în industria turismului, sau
 • ştiinţe juridice specializarea drept, sau ştiinţe economice specializarea economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii, administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, mcrceologic şi managementul calităţii, sau
 • ştiinţa sportului şi educaţiei fizice specializarea educaţie fizică şi sport.
 • vechimea în specialitatea necesară : 3 ani.
 • inspector de specialitate, gradul II studii de specialitate : studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ramura de ştiinţe :
 • ştiinţa sportului şi educaţiei fizice specializarea educaţie fizică şi sport, sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
 • perfecţionări / specializări curs de înot, instructor înot.
 • vechimea în specialitatea necesară : 1 an,
 • casier absolvent studii medii, vechime pe studii medii 6 luni.
 • paznic absolvent studii medii sau generale, certificat de calificare profesională agent de securitate.
 • îngrijitor absolvent studii medii sau generale, vechime în muncă 6 luni.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 18 ianuarie 2019 : termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 ianuarie 2019, ora 10.00 : proba practică;
 • 31 ianuarie 2019, ora 10.00 : proba interviu;
 • Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente :

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și / sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

  În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

  Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular