Șef serviciu și șef birou
Secretariatul General al Guvernului
București, Romania
18 zile în urmă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt :

 • Şef serviciu Serviciul comunicare, relaţii cu publicul şi preluare apeluri de urgenţă : studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-
 • unul din domeniile sau ramurile : filologie, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe juridice, ştiinţe economice, ştiinţe administrative, psihologie;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minimum 2 ani.

 • Şef serviciu Serviciul gestiune resurse umane şi formare profesională : studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă : economice, juridice sau administrative, sau în specializarea psihologie;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minimum 2 ani;curs perfecţionare / specializare în domeniul resurselor umane.

 • Şef birou Biroul corp control al calităţii inspecţiei : studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-
 • unul din domeniile fundamentale : inginereşti, agricole şi silvice, juridice, economice sau în specializările : sociologie, psihologie, medicină, administraţie publică sau ştiinţe politice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minimum 2 ani.

  Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 23 iulie 2018 : termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 august 2018, ora 10 : 00 : proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
 • Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină :

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611 / 2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere / adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
 • Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

  Pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu la Serviciul Comunicare, Relaţii cu Publicul şi Preluare Apeluri de Urgenţă

 • 1. Constituţia României;
 • 2. Legea nr.188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 3. Legea nr.7 / 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • 4. Hotărârea Guvernului nr.488 / 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii;
 • 5. Legea nr.108 / 1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 6. Legea nr.53 / 2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 7. Legea nr.161 / 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 8. Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 9. Hotărârea Guvernului nr.123 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 10. Ordonanţa Guvernului nr.27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 11. Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare pentru aparatul propriu al Inspecţiei Muncii, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr.1095 / 2018;
 • Pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul Gestiune Resurse Umane şi Formare Profesională

 • 1. Constituţia României;
 • 2. Legea nr.188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 3. Legea nr.7 / 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • 4. Hotărârea Guvernului nr.488 / 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii;
 • 5. Legea nr.108 / 1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 6. Legea nr.53 / 2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 7. Legea nr.161 / 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 8. Hotărârea Guvernului nr.611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 9. Hotărârea Guvernului nr.286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 10. Legea nr.176 / 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.

 • 144 / 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 11. Ordonanţa Guvernului nr.27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 12. Legea-cadru nr.153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
 • 13. Ordinul nr.1932 / 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 14. Hotărârea Guvernului nr.250 / 1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 15. Hotărârea Guvernului nr.432 / 2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 16. Legea nr.544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 17. Hotărârea Guvernului nr.123 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 18. Ordinul nr.64 / 2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 19. Hotărârea Guvernului nr.905 / 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • 20. Legea nr.500 / 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 21. Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare pentru aparatul propriu al Inspecţiei Muncii, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr.1095 / 2018;
 • 22. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90 / 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.

 • 80 / 2018, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 23. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8 / 2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.

 • 94 / 2014, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 24. Hotărârea de Guvern nr. 215 / 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de şef birou Biroul Corp Control al Calităţii Inspecţiei.

 • 1. Constituţia României;
 • 2. Legea nr.53 / 2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 3. Legea nr.108 / 1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 4. Hotărârea Guvernului nr.488 / 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 5. Regulament propriu de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al Inspecţiei Muncii aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 1095 / 22.02.2018;
 • 6. Legea nr.188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 7. Legea nr.7 / 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • 8. Ordonanţa Guvernului nr.2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 9. Ordonanţa Guvernului nr.27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 10. Legea nr.319 / 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 11. Legea nr.252 / 2003 privind registrul unic de control;
 • 12. Legea nr. 544 / 2001privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată;
 • 13. Hotărârea Guvernului nr. 123 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544 / 2001privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • 14. Hotărârea Guvernului nr.905 / 2017 privind Registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • 15. Legea nr.161 / 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

  Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd.

  Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374 / 112.726.

  Aplică
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular