Anunt concurs ocuparea funcţiei de şef contabil şef la DGPMB şi Inspectoratele de Poliţie Judeţene Arad, Harghita, Ilfov, Neamţ, Olt, Suceava şi Vrancea, cu personal recrutat din sursă internă. Tematica si bibliografia recomandate.
Politia Romana
Bucureşti, Romania
18 zile în urmă

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360 / 2002, privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului m.

 • a.i. nr. 140 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;
 • Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 6, Sectorul 5, organizează,

  C O N C U R S :

  Pentru ocuparea funcţiilor de contabil - şef la următoarele unităţi de poliţie, cu recrutare din sursă internă :

 • Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, poziţia 180 din statul de organizare al unităţii;
 • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad, poziţia 112 din statul de organizare al unităţii;
 • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Harghita, poziţia 115 din statul de organizare al unităţii;
 • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov, poziţia 112 din statul de organizare al unităţii;
 • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ, poziţia 106 din statul de organizare al unităţii;
 • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, poziţia 149 din statul de organizare al unităţii;
 • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, poziţia 123 din statul de organizare al unităţii;
 • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea, poziţia 109 din statul de organizare al unităţii.
 • În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să fie ofiţeri de poliţie şi să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii :

 • să aibă pregătirea de bază :
 • Pentru DGPMB, IPJ Arad, IPJ Harghita, IPJ Ilfov, IPJ Neamţ, IPJ Olt, IPJ Vrancea :

 • studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele profile / domenii fundamentale / domenii de studiu : economic, ştiinţe sociale, ştiinţe economice, ştiinţe juridice, cu ramură de ştiinţe sau specializare : finanţe, contabilitate, economie, administrarea afacerilor, cibernetică, statistică economică şi informatică economică, management şi economia comerţului şi turismului, drept
 • studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna într-unul din următoarele domeniile fundamentale : matematică şi ştiinţe ale naturii, ştiinţe sociale ramura de ştiinţe : matematică, ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe economice, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, domeniul de studii : informatică, drept, administrarea afacerilor, cibernetică şi statistică, informatică economică, contabilitate, economie, finanţe, management, marketing, economie şi afaceri internaţionale, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, ştiinţe militare.
 • Pentru IPJ Suceava :

 • studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele profile / domenii de ştiinţă : economic / ştiinţe economice, ştiinţe juridice
 • studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna într-unul din următoarele domeniile fundamentale : matematică şi ştiinţe ale naturii, ştiinţe sociale ramură de ştiinţe : matematică, ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe economice, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, domeniul de studii : informatică, drept, administrarea afacerilor, cibernetică şi statistică, informatică economică, contabilitate, economie, finanţe, management, marketing, economie şi afaceri internaţionale, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, ştiinţe militare.
 • să aibă pregătirea de specialitate :
 • cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) în specializarea management sau din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe : ştiinţe juridice, ştiinţe economice, ori ştiinţe militare şi informaţii
 • studii universitare de masterat ciclul II (în sistem Bologna) în următoarele domenii de studii : informatică, drept, administrarea afacerilor, cibernetică şi statistică, informatică economică, contabilitate, economie, finanţe, management, marketing, economie şi afaceri internaţionale, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, ştiinţe militare.
 • să fie declaraţi apt medical şi apt la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • să deţină Certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi
 • să aibă vechime în muncă / din care în MAI : minim 3 ani;
 • să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii;
 • să fi obţinut calificativul de cel puţin "Bine" la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 • să deţină gradul profesional de minimum subcomisar de poliţie (pentru Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti), subinspector de poliţie (pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad, Ilfov, Olt, Suceava, Vrancea), inspector principal de poliţie (pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Harghita, Neamţ).
 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.
 • Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din Str. Mihai Vodă nr. 4 6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 17.

  10.2018 , ora urmând a fi stabilită ulterior şi comunicată candidaţilor în timp util şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

  Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat admis candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

  În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat admis la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

  Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat admis candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

  Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

  Înscrierile se fac personal, în zilele lucrătoare, la Inspectoratul General al Poliţiei Române Direcţia Management Resurse Umane din Str.

  Mihai Vodă nr. 4 6, Sectorul 5, Bucureşti, până la data de 27.09.2018 orele 16 : 00.

  Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor depune următoarele documente :

 • raportul de înscriere;
 • actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-
 • i restituit pe loc acestuia;
 • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diplomă şi supliment / foaie matricolă), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-
 • i restituite pe loc acestuia.

 • Certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-
 • i restituit pe loc acestuia;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 2);
 • adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea apt funcții de conducere ;
 • candidaţii care ocupă posturi ce nu se află în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-
 • menţionate vor prezenta o adeverință, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt cercetaţi disciplinar, nu sunt sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art.

 • 2721 alin. (2) sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 2725 lit. a) şi b) din Legea nr. 360 / 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

  La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

  Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie Anexa 1 la prezentul anunţ.

  Serviciile Resurse Umane din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la personalul unităţii prezentul anunţ.

  Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26151, 26033.

  DECLARAŢIE,

  Subsemnatul (a) , fiul (fiica) lui şi al , născut(ă) la data de , în localitatea , judeţul / sectorul , posesor al BI / CI seria , nr.

  eliberat de , la data de , în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării funcţiei de la , cu personal recrutat din sursă internă, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

  Precizez că nu fac parte din niciun partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege şi nu am fost destituit dintr-

  o funcţie publică în ultimii şapte ani.

  Am fost informat şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi încadrat, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt.

  Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

  Semnătura

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular