Șef serviciu
Secretariatul General al Guvernului
Bacău, Romania
5 zile în urmă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice, juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minimum 5 ani.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 03 octombrie 2018 : termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 octombrie 2018, ora 10 : 00 : proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
 • Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină :

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611 / 2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere / adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
 • Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 • Constituţia României, republicată;
 • Legea nr. 188 / 1999, republicată 2 privind Statutul funcţionarilor publici;
 • Legea nr. 7 / 2004, republicată 1 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 • Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată;
 • Legea nr.53 / 2003, republicată 1 privind Codul Muncii,;
 • Legea-cadru nr.153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • Legea nr.263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.273 / 2006, privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.161 / 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

  Legea nr. 176 / 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.

  144 / 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normativ

 • Legea nr.118 / 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr.432 / 2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 905 / 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

  Ordinul nr. 15 / 2018 / 1311 / 2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

  158 / 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

  Ordinul nr. 1931 / 1615 / 598 / 2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

  Ordonanţa de urgenţă nr. 111 / 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

  OUG nr.158 / 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,

  Ordinul nr. 600 / 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

  Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd.

  Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374 / 112.726.

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular