Asistent registrator principal debutant, asistent registrator principal II și referent IA
Secretariatul General al Guvernului
București, Romania
12 zile în urmă

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuţie, temporar vacante de :

 • asistent registrator principal debutant;
 • asistent registrator principal gradul II;
 • referent treapta IA.
 • Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.

  3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare :

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-
 • o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt :

 • asistent registrator principal debutant : studii de specialitate studii superioare cu licenţă sau absolvite cu diplomă profilul ştiinţe juridice, specializarea drept;
 • vechime în specialitatea studiilor : fără;abilităţi comunicare;disponibilitatea de a se perfecţiona;cunoştinţe operare calculator.

 • asistent registrator principal gradul II : studii de specialitate studii superioare cu licenţă sau absolvite cu diplomă profilul ştiinţe juridice, specializarea drept;
 • vechime în specialitatea studiilor minimum6 luni;abilităţi comunicare;disponibilitatea de a se perfecţiona;cunoştinţe operare calculator.

 • referent treapta IA : studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;vechime în muncă minimum 6 ani şi 6 luni;abilităţi comunicare;
 • disponibilitatea de a se perfecţiona;cunoştinţe operare calculator.

  Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 19 iunie 2018, ora 16 : 30 (vineri, între orele 08.00 14.00), termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 iunie 2018, ora 10 : 00, proba scrisă;
 • 03 iulie 2018, ora 10 : 00, proba interviu.
 • Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente :

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și / sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

  În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

  Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

  Relaţii suplimentare se pot obţine la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov din Bucureşti, şos. Kiseleff, nr.

  34, sectorul 1, telefon : 021 / 224.60.85, interior 126 / 173.

  Aplică
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular