Economist
Banca Naţională a României
Bucureşti, Romania
16 zile în urmă

Atribuţiile principale ale postului

 • contribuie la realizarea prognozelor pe termen scurt ale inflaţiei şi produsului intern brut;
 • dezvoltă și perfecționează instrumentarul econometric utilizat pentru analiza și prognoza evoluției indicatorilor economici;
 • participă la redactarea analizelor incluse în publicaţiile BNR;
 • participă la pregătirea de materiale şi furnizarea de informaţii statistice către instituţii financiare internaţionale, bănci centrale, agenţii de rating şi alte instituţii;
 • participă la realizarea unor lucrări de cercetare în domeniul macroeconomic şi financiar-bancar, precum şi la elaborarea de studii şi analize privind principalele evoluţii din economia reală.
 • Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul ştiinţelor economice;
 • studii de master absolvite cu examen de disertație în domeniul finanţelor;
 • cunoştinţe de macroeconomie, statistică teoretică şi economică, econometrie;
 • doctoratul în ştiinţe economice (finalizat sau în derulare) constituie un avantaj;
 • capacitate de analiză, sinteză şi redactare coerentă;
 • cunoştinţe de operare în Word, Excel, Powerpoint, EViews;
 • cunoaşterea aprofundată a limbii engleze.
 • Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • managementul informațiilor.
 • Modalitatea de aplicare

  Aplicațiile se transmit pe adresa până la data de 4 mai 2018 (inclusiv).

  Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

  Candidaţii vor transmite următoarele documente :

 • chestionar tip : ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european : , ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi / sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.
 • Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

  După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-

  mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

  Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail :

 • mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 15 MB;
 • vor fi utilizate adrese de e-mail la expeditor care nu sunt generate automat de aplicaţii sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-
 • urile web de transfer fişiere în care se anunţă link-urile de descărcare a fişierelor);
 • nu se vor transmite ataşamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 • nu se vor transmite ataşamente parolate;
 • în subiectul sau corpul mesajelor să nu fie link-uri către site-uri web;
 • documentele transmise prin transfer de fişiere online nu vor fi descărcate.
 • Recrutarea

  Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape :

 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 • evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.
 • Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 11 mai 2018.

  Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina

  Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa .

  TEMATICĂ ORIENTATIVĂ A. Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României

  B. Macroeconomie și economie monetară

 • Principalele balanțe / conturi macroeconomice
 • Conturile naţionale. Balanţa de plăţi. Bugetul de stat. Situaţia monetară. Corelaţiile dintre acestea.

 • Cererea și oferta de bani
 • Agregatele monetare. Teoria cantitativă a banilor. Factorii care determină cererea de bani. Emisiunea monetară. Creditul.

  Multiplicarea bazei monetare.

 • Piața monetară și politica monetară
 • Rata dobânzii. Dobânda nominală şi dobânda reală. Tipuri de dobânzi şi relaţiile dintre acestea şi alte variabile macroeconomice.

  Obiective şi instrumente ale politicii monetare. Mecanisme de transmisie a politicii monetare.

 • Cursul de schimb
 • Curs nominal, curs real, curs efectiv. Teorii ale parităţii puterii de cumpărare şi ale parităţii internaţionale a ratelor dobânzilor.

  Relaţiile dintre cursul de schimb, competitivitate şi balanţa de plăţi. Regimuri de curs de schimb : tipuri, comparaţii (avantaje, dezavantaje), compatibilitate cu diverse strategii de politică monetară.

 • Inflaţia
 • Cauze şi efecte. Relaţiile cu economia reală. Regimuri de politici macroeconomice bazate pe reguli versus regimuri discreţionare.

  Problema inconsistenţei dinamice a politicilor.

 • Ţintirea directă a inflaţiei
 • Avantaje şi dezavantaje, precondiţii, implementare. Strategia aplicată de Banca Naţională a României : caracteristici şi rezultate.

 • Integrarea economică şi monetară
 • Convergenţa nominală şi reală în procesul integrării europene. Mecanismul cursului de schimb ERM II.

  C. Econometrie şi modelare

 • Noţiuni de algebră matriceală, optimizare şi ecuaţii diferenţiale (ordinul 1 şi 2).
 • Regresia liniară şi teste-diagnostic.
 • Metodologia Box-Jenkins.
 • Sisteme de ecuaţii simultane.
 • Staţionaritate, non-staţionaritate, cointegrare.
 • Vector autoregresiv (VAR) şi vector autoregresiv cu autocorecţie (VEC).
 • D. Legislație

 • OUG nr.99 / 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (M.O. 1027 / 2006);
 • Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene www.ecb.int .
 • BIBLIOGRAFIE

 • privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582 / 30.06.2004);
 • Blanchard, O. Macroeconomics, 4th Edition, Prentice Hall, 2005;
 • Dornbusch, R., S. Fischer, , R. Startz Macroeconomics, Nineth Edition, McGraw-Hill, Inc, 2003;
 • Enders, W. Applied Econometric Time Series, 2nd Edition, John Wiley & Sons 2003;
 • Green, W. H. Econometric Analysis, Fourth Edition, Prentice Hall International, 2000;
 • Maddala, G.S. Introduction to Econometrics, Third Edition, John Wiley & Sons, 2001;
 • Mankiw, G. Macroeconomics, Fifth Edition, Worth Publishing, 2002;
 • Mishkin, F. S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, Eighth Edition, Addison-Wesley, 2006;
 • Banca Naţională a României Raport anual, Raport asupra inflaţiei, Raport asupra stabilităţii financiare, Buletine lunare, Raport privind balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională a României, Caiete de studii.
 • Observații : Candidații sunt încurajați să utilizeze orice alte surse relevante pentru tematica indicată.

  Aplică
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular