Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei de șef serviciu la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, poziția 40 din statul de organizare al unităţii, cu personal recrutat din sursă internă. Tematica si bibliografia recomandate
Politia Romana
Bucureşti, Romania
‎în urmă cu 16 ore

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360 / 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr.

 • 140 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 6, Sectorul 5, organizează

  C O N C U R S :

  Pentru ocuparea funcției de șef serviciu la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj , poziția 40 din statul de organizare al unităţii, cu personal recrutat din sursă internă.

  În vederea înscrierii și participării la concurs, candidaţii trebuie să fie ofiţeri de poliţie şi să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii :

 • să aibă pregătirea de bază :
 • studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din următoarele domenii : științe juridice, științe administrative, științe economice, științe socio-
 • umane, științe militare, informații și ordine publică, științe inginerești;
 • studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare ( în sistem Bologna) într-unul din domeniile fundamentale de licență : științe sociale sau științe inginerești;
 • să aibă pregătirea de specialitate :
 • cursuri postuniversitare sau de master într-unul dintre domeniile : științe juridice, științe economice, științe sociale și politice, științe umaniste, științe militare, informații și ordine publică sau management;
 • studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna, într-
 • unul dintre domeniile : științe juridice, științe economice, științe sociale și politice, științe umaniste, științe militare, informații și ordine publică sau management;
 • studii de master, ciclul II de studii universitare, într-unul dintre următoarele domenii universitare de masterat : drept, științe administrative, științe ale comunicării, sociologie, relații internaționale și studii europene, științe politice, științe militare, informații și securitate națională, ordine publică și siguranță națională, cibernetică și statistică, informatică economică, management, științele motricității umane, psihologie sau științe ale educației.
 • să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului;
 • să aibă gradul profesional de minim subinspector de poliție;
 • să aibă 3 ani vechime în muncă / din care 3 ani în structurile M.A.I.;
 • să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs;
 • să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 • să fi obţinut calificativul de cel puţin "bine" la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • să fie declaraţi "apt medical" şi "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Şos. Mihai Vodă nr.6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 17.

  12.2018 , ora urmând a fi stabilită ulterior şi comunicată candidaţilor şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

  Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat admis candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

  În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat admis la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

  Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat admis candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

  Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

  Înscrierile se fac personal, în zilele lucrătoare la Inspectoratul General al Poliţiei Române Direcţia Management Resurse Umane din Str.

  Mihai Vodă nr. 4 6, Sectorul 5, Bucureşti, până la data de 29.11.2018 , până la orele 16ºº.

  Cu ocazia înscrierii, candidații vor depune, următoarele documente :

 • raportul de înscriere;
 • Copia actului de identitate (copia se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat de candidat și se semnează de persoana desemnată și de candidat, originalul prezentat fiind restituit candidatului);
 • Copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diplomă și supliment / foaie matricolă) (copiile se certifică pentru conformitate cu originalele prezentate de candidat și se semnează de persoana desemnată și de candidat, documentele originale prezentate fiind restituite candidatului);
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 2);
 • adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ , eliberată de medicul de unitate, cu mențiunea apt funcții de conducere ;
 • candidaţii care ocupă posturi ce nu se află în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-
 • menţionate vor prezenta o adeverință, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt cercetaţi disciplinar, nu sunt sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art.

 • 2721 alin. (2) sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 2725 lit. a) şi b) din Legea nr. 360 / 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

  La concurs pot participa numai candidații al căror dosar este complet și corect întocmit.

  Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs constituie Anexa 1 la prezentul anunţ.

  Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

  Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.149, 26.059.

  DECLARAŢIE,

  Subsemnatul (a) , fiul (fiica) lui şi al , născut(ă) la data de , în localitatea , judeţul / sectorul , posesor al BI / CI seria , nr.

  eliberat de , la data de , în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării postului de șef serviciu la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj cu personal recrutat din sursă internă, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

  Precizez că nu fac parte din niciun partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege şi nu am fost destituit dintr-

  o funcţie publică în ultimii şapte ani.

  Am fost informat şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi încadrat, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt.

  Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

  Data Semnătura

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular