Șef serviciu
Secretariatul General al Guvernului
București, Romania
13 zile în urmă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minimum 5 ani;
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 30 iulie 2018 : termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 august 2018, ora 10 : 00 : proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
 • Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină :

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611 / 2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere / adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
 • Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 • 1.Constituţia României, republicată;
 • 2.Legea educaţiei naţionale nr.1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare- Organizarea învăţământului preuniversitar şi universitar;
 • 3.Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
 • 4.Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;
 • 5.Legea nr.53 / 2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- Titlul II- Contractul individual de muncă-

 • Cap. I-VII; Titlul XI- Răspunderea Juridică- Cap. II- Răspunderea disciplinară ;
 • 6.Legea contenciosului administrativ nr.554 / 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 7.Legea nr.544 / 2001 privind informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 8.Legea nr. 514 / 2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare;
 • 9.Codul Civil-Cartea I-Titlul I, Titlul II, Titlul IV; Cartea a III-a Titlul I, Titlul VI; Cartea a V-a Titlul I, Titlul II-

 • Cap, I,II,III,IV, Titlul IX- Cap. I,III,V; Cartea a VI-a Titlul I, Titlul II, Titlul III;
 • 10.Codul de procedură Civilă- Cartea I- Titlul I,Titlul II, Titlul III, Titlul IV; Cartea a II-a- Titlul I, Titlul II;
 • 11.H.G. nr 26 / 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare.

  Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd.

  Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374 / 112.726.

  Aplică
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular