Casier
Banca Naţională a României
Sucursala Regională Constanța
‎în urmă cu 10 ore

Atribuţiile principale ale postului

 • este gestionar al numerarului și a altor valori primite în gestiune;
 • asigură activitatea de primire, recepție, gestionare și eliberare a valorilor din gestiune, în vederea efectuării operațiunilor cu numerar;
 • participă la operațiuni de ambalare / dezambalare a valorilor gestionate în cadrul Serviciului casierie;
 • urmărește concordanța dintre valorile efectiv primite / eliberate în / din gestiune cu datele înscrise în documentele de intrare / ieșire și cu elementele de identificare a valorilor înscrise pe etichetele atașate coletelor, precum și integritatea coletelor și a sigiliilor;
 • înregistrează în aplicaţia Cash Management, în timp real, toate operațiunile cu numerar, derulate în gestiunea sa;
 • participă la procesarea manuală și automată a numerarului și efectuează operațiuni de ambalare / dezambalare a valorilor intrate / ieșite în / din sala de procesare;
 • efectuează operațiuni de manipulare și transport a valorilor;
 • efectuează operațiuni de curățare a echipamentelor de procesare;
 • semnează toate documentele aferente operațiunilor cu numerar la care participă.
 • Cerințe de ocupare a postului

  Studii şi experienţă

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • cunoștințe de operare pe calculator : Pachetul Microsoft Office (Word, Excel);
 • experiență profesională de minimum 3 ani în activitatea de operațiuni cu numerar în sistemul bancar (inclusiv procesare numerar pentru sistemul bancar), dovedită prin documente.
 • Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.
 • Modalitatea de aplicare

  Aplicațiile se transmit pe adresa până la data de 18 septembrie 2018 (inclusiv).

  Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

  Candidaţii vor transmite următoarele documente :

 • chestionar tip : ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european : , ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • adeverinţă de la locul de muncă sau de la locurile de muncă din ultimii 3 ani, din care să rezulte că nu a produs pagube;
 • carte de muncă şi / sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.
 • Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

  După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-

  mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

  Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail :

 • mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 15 MB;
 • vor fi utilizate adrese de e-mail la expeditor care nu sunt generate automat de aplicaţii sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-
 • urile web de transfer fişiere în care se anunţă link-urile de descărcare a fişierelor);
 • nu se vor transmite ataşamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 • nu se vor transmite ataşamente parolate;
 • în subiectul sau corpul mesajelor să nu fie link-uri către site-uri web;
 • documentele transmise prin transfer de fişiere online nu vor fi descărcate.
 • Recrutarea

  Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape :

 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional, probă practică şi interviu;
 • evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.
 • Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 26 septembrie 2018 .

  Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina

  Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa .

  TEMATICĂ ORIENTATIVĂ

 • Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României;
 • Atribuţiile Băncii Naţionale a României privind emiterea bancnotelor şi a monedelor metalice ca mijloace legale de plată pe teritoriul României;
 • Însemnele monetare în circulaţie, emise de Banca Naţională a României şi elementele de siguranţă ale acestora;
 • Operaţiunile cu numerar desfăşurate de Banca Naţională a României în relaţia cu instituţiile de credit / Trezoreria Statului şi modul de decontare a acestora;
 • Categoriile de comisioane percepute de Banca Naţională a României pentru serviciile de încasări şi plăţi în numerar prestate instituţiilor de credit / Trezoreriei Statului;
 • Verificarea calităţii bancnotelor româneşti în vederea recirculării;
 • Activităţi cu mijloace de plată în valută confiscate;
 • Răspunderea materială a persoanelor cărora li se încredinţează valori spre verificare sau păstrare;
 • Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Protecţia informaţiilor clasificate şi a surselor confidenţiale ce asigură acest tip de informaţii.
 • BIBLIOGRAFIE

 • privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582 / 30.06.2004);
 • Circulara nr.14 / 2005 privind punerea în circulaţie a bancnotelor şi monedelor emisiunea 2005 (Monitorul Oficial nr. 384 / 06.05.2005);
 • Circulara nr.23 / 2006 privind punerea în circulaţie a bancnotei cu valoare nominală de 200 lei (Monitorul Oficial nr. 953 / 27.11.2006);
 • Circulara nr.37 / 2008 privind punerea în circulaţie a bancnotei cu valoare nominală de 10 lei, reproiectată (Monitorul Oficial nr. 778 / 20.11.2008);
 • Circulara nr.24 / 2006 privind încetarea puterii circulatorii şi preschimbarea vechilor însemne monetare (Monitorul Oficial nr.
 • 989 / 12.12.2006), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norma Băncii Naţionale a României nr.1 / 2013 privind operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreria Statului în relaţia cu Banca Naţională a României şi decontarea acestora (Monitorul Oficial nr. 686 / 08.11.2013);
 • Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.7 / 2012 privind comisioanele practicate de Banca Naţională a României pentru efectuarea operaţiunilor de eliberare şi primire de numerar în relaţia cu instituţiile de credit şi Trezoreria Statului (Monitorul Oficial nr.
 • 350 / 23.05.2012), modificat prin Regulamentul nr.8 / 2013 (Monitorul Oficial nr. 11 / 08.01.2014).

 • Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.4 / 2013 privind verificarea calităţii bancnotelor româneşti în vederea recirculării (Monitorul Oficial nr. 685 / 07.11.2013);
 • Ordonanţa Guvernului nr.14 / 2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (republicată în Monitorul Oficial nr. 694 / 23.09.2014);
 • Norma metodologică de aplicare a OG nr.14 / 2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (republicată în Monitorul Oficial nr.254 / 16.04.2009);
 • Legea nr.22 / 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici autorizaţi sau instituţiilor publice (Buletinul Oficial nr.
 • 132 din 18.11.1969), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul MFP nr.2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (Monitorul Oficial nr.704 / 20.10.2009);
 • Legea contabilităţii nr.82 / 1991 (republicată în Monitorul Oficial nr.454 / 18.06.2008), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 182 / 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate (Monitorul Oficial nr. 248 / 12.04.2002), cu modificările şi completările ulterioare.
 • Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular