Secretar al comunei
Secretariatul General al Guvernului
BucureștiMehedinți, Romania
20 zile în urmă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minimum 2 ani.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 22 mai 2018 : termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 iunie 2018, ora 10 : 00 : proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
 • Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină :

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611 / 2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere / adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
 • Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 • Constitutia Romaniei
 • Legea nr.188 / 199 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.7 / 2004 privind Codul de Conduite a functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.215 / 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu mofificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.393 / 2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.544 / 2001 privind Liberul acces al informatiilor de interes public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta nr.27 / 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.554 / 2004 privind contenciosul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd.

  Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374 / 112.726.

  Aplică
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunt de acord cu termenii de confidențialitate și termenii de la Nevovo și suntem de acord să primim alerte relevante pentru posturile de e-mail. (anulați oricând) Vezi aici
  Continuă
  Formular