Secretar al comunei
Secretariatul General al Guvernului
Suceava, Romania
8 zile în urmă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minimum 2 ani.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 18 iulie 2018 : termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 01 august 2018, ora 10 : 00 : proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
 • Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină :

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611 / 2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere / adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
 • Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

  Constituţia României.

  Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul II-

 • Consiliile locale; Capitolul III-Primarul şi viceprimarul; Capitolul IV-Instituţiile, serviciile publice de interes local şi aparatul de specialitate al primarului;
 • Capitolul IX- Actele autorităţilor administraţiei publice locale şi comunicarea acestora; Capitolul X- Secretarii unităţilor administrativ-teritoriale

  O.U.G. nr. 27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

  Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

  Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd.

  Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374 / 112.726.

  Aplică
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular