Inspector specialitate IA, consilier IA, muncitor calificat
Secretariatul General al Guvernului
Teleorman, Romania
4 zile în urmă

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare, Filiala Teritorială Teleorman-Neajlov, cu sediul în comuna Piatra, judeţul Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante, după cum urmează :

 • 1 inspector de specialitate IA Compartiment Personal Exploatare;
 • 1 consilier IA Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu;
 • 1 muncitor calificat I (electromecanic) amenajarea Olt-Călmăţui;
 • 1 muncitori calificat IV (electromecanic) amenajarea Olt-Călmăţui, la Filiala Teritorială Teleorman-Neajlov a Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare.
 • Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.

  3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare :

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-
 • o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt :

 • inspector de specialitate IA :
 • studii superioare tehnice (îmbunătăţiri funciare, construcţii hidrotehnice, energetică, electrotehnică, geodezie, construcţii civile, industriale şi agricole, electromecanică şi agronomie) : >

  2 ani vechime; posesor permis de conducere categoria B.

 • consilier IA :
 • studii superioare tehnice (îmbunătăţiri funciare, construcţii hidrotehnice, energetică, electrotehnică, geodezie, construcţii civile, industriale şi agricole, electromecanică şi agronomie) : >

  2 ani vechime.

 • muncitor calificat I (electromecanic) :
 • şcoală generală (8 ani / 10 ani)+curs de calificare de profil : >

  2 ani vechime.

 • muncitor calificat IV (electromecanic) :
 • şcoală generală (8 ani / 10 ani)+curs de calificare de profil : 0 luni 6 luni vechime.

  Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 20 septembrie 2018, ora 16 : 00 : data limită pentru depunerea dosarelor;
 • proba scrisă / practică în data de 27.09.2018 :
 • proba practică începând cu ora 09.00 pentru muncitori calificaţi;
 • proba scrisă începând cu ora 11.30 pentru inspector de specialitate IA;
 • proba scrisă începând cu ora 14.00 pentru consilier IA.

 • proba interviu în data de 02.10.2018 :
 • începând cu ora 09.00 pentru muncitori calificaţi;
 • începând cu ora 11.30 pentru inspector de specialitate IA;
 • începând cu ora 14.00 pentru consilier IA.

  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente :

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și / sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

  În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

  Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

  Relaţii suplimentare la sediul Filialei Teritoriale Teleorman-Neajlov, comuna Piatra, judeţul Teleorman, persoană de contact Soare Steluţa, telefon 0247361080,0799954483, e-mail teleorman anif.ro.

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular