Referent de specialitate
Banca Naţională a României
Bucureşti, Romania
5 zile în urmă

Atribuţiile principale ale postului

 • participă la evaluarea îndeplinirii de către o instituție de credit a condițiilor pentru declanșarea procedurii de rezoluție și participă la formularea propunerilor aferente și a notificărilor necesare;
 • participă la analizele desfășurate în vederea elaborării de propuneri referitoare la selectarea administratorului special și contribuie la realizarea demersurilor aferente activității acestuia din perspectiva autorității de rezoluție;
 • participă la evaluarea efectuată în scopul identificării evaluatorilor care îndeplinesc condițiile de independență față de orice autoritate publică, inclusiv faţă de autoritatea de rezoluție, la elaborarea propunerii de desemnare şi a mandatului evaluatorului independent, asigurând și comunicarea permanentă cu acesta pe parcursul procesului de evaluare privind metodele și practicile de evaluare;
 • contribuie la realizarea evaluării provizorii a activelor și datoriilor respectivei instituții de credit atunci când nu este posibilă o evaluare independentă;
 • participă la realizarea activităților vizând reducerea valorii sau conversia instrumentelor de capital relevante independent sau împreună cu aplicarea unui instrument de rezoluție și la formularea de propuneri aferente rezultatelor acestora;
 • participă la activitățile aferente implementării deciziilor de aplicare a diferitelor instrumente de rezoluție;
 • participă la activitățile aferente implementării deciziilor de rezoluție privind un grup bancar transfrontalier la nivelul subsidiarelor din România ale acestuia;
 • participă la acțiunile on-site efectuate pentru a asigura validarea fondului de informații necesar îndeplinirii funcțiilor specifice şi la elaborarea propunerilor de măsuri şi / sau sancţiuni administrative asupra unei instituţii de credit în cazul constatării nerespectării de către aceasta a obligaţiilor ce decurg din prevederile legale în domeniul rezoluţiei bancare;
 • participă la elaborarea de proiecte de regulamente și proceduri interne aferente implementării acțiunilor de rezoluție şi altor activităţi realizate la nivelul serviciului.
 • Cerințe de ocupare a postului

  Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul ştiinţelor economice;
 • experienţă profesională de minimum 2 ani pe posturi cu studii superioare, în activitate bancară;
 • cunoştinţe avansate de utilizare a pachetului Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Project și Visio);
 • cunoaşterea limbii engleze - nivel avansat.
 • Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • gândire conceptuală.
 • Modalitatea de aplicare

  Aplicațiile se transmit pe adresa până la data de 10 septembrie 2018 (inclusiv).

  Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

  Candidaţii vor transmite următoarele documente :

 • chestionar tip : ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european : , ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi / sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.
 • Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

  După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-

  mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

  Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail :

 • mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 15 MB;
 • vor fi utilizate adrese de e-mail la expeditor care nu sunt generate automat de aplicaţii sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-
 • urile web de transfer fişiere în care se anunţă link-urile de descărcare a fişierelor);
 • nu se vor transmite ataşamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 • nu se vor transmite ataşamente parolate;
 • în subiectul sau corpul mesajelor să nu fie link-uri către site-uri web;
 • documentele transmise prin transfer de fişiere online nu vor fi descărcate.
 • Recrutarea

  Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape :

 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 • evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.
 • Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 17 septembrie 2018.

  Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina

  Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa .

  TEMATICĂ ORIENTATIVĂ

 • Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României;
 • Cadrul legal al activităţii bancare în România;
 • Cadrul legislativ european / național în materia redresării şi rezoluţiei instituţiilor de credit.
 • BIBLIOGRAFIE

 • privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582 / 30.06.2004);
 • Legea nr. 312 / 2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar (publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 920 / 11.12.2015)
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99 / 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
 • 227 / 2007, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1027 din 27 / 12 / 2006).

 • Directiva 2014 / 59 / UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82 / 891 / CEE a Consiliului și a Directivelor 2001 / 24 / CE, 2002 / 47 / CE, 2004 / 25 / CE, 2005 / 56 / CE, 2007 / 36 / CE, 2011 / 35 / UE, 2012 / 30 / UE și 2013 / 36 / UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr.
 • 1093 / 2010 și (UE) nr. 648 / 2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.

  L 173 / 190 din 12.06.2014)

 • Ghidurile Autorității Bancare Europene și Regulamentele delegate ale Comisiei Europene emise în aplicarea și completarea Directivei 2014 / 59 / UE
 • Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions din 15 Octombrie 2014 (care se regăseşte pe site-
 • ul Financial Stability Board la adresa ).

 • UNDERSTANDING BANK RECOVERY AND RESOLUTION IN THE EU : A GUIDEBOOK TO THE BRRD ( )
 • BANK RESOLUTION AND BAIL-IN IN THE EU : SELECTED CASE STUDIES PRE AND POST BRRD ( ) .
 • Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular