Anunţ concurs pentru ocuparea 2 (două) posturi vacante de agenți de poliţie existente în statele de organizare ale D.G.P.M.B. – Brigada Rutieră, prin modalitatea reîncadrării ca poliţist, prin încadrare directă din sursă externă. Tematica şi bibliografia recomandate
Politia Romana
Bucureşti, Romania
8 zile în urmă

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2 1) din Legea nr. 360 / 2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului m.a.

 • i. nr. 140 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;
 • Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 6, Sectorul 5, organizează,

  C O N C U R S :

  Secţiunea I Posturile scoase la concurs

  Pentru ocuparea unui număr de 2 (două) posturi vacante de agenți de poliţie existente în statele de organizare ale Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti Brigada Rutieră, prin modalitatea reîncadrării ca poliţist , a persoanelor cărora le-

  au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. b), d) - f) şi j) din Legea nr. 360 / 2002, privind Statutul Poliţistului, care au studii corespunzătoare cerinţelor postului şi îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează :

 • Direcția Generală de Poliție a Municipiului București Brigada Rutieră :
 • Serviciul Supraveghere rutieră pentru sectoarele 1,2 și 6 Biroul de poliție rutieră pentru sectorul 1 :

 • agent I , poziţia 1568;
 • agent I , poziția 1569.
 • Concursul se organizează în sistem centralizat la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, iar la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului în al cărui stat de organizare sunt prevăzute posturile vacante pentru care se organizează concurs, se constituie comisie de recrutare.

  Secţiunea a-II-a Condiţii de participare

  Pot participa la concurs / examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii :

 • au avut calitatea de polițist și au încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 69 lit. b), d) f) și j) din Legea nr.
 • 360 / 2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare (la pierderea capacității de muncă în condițiile legii, la cerere, prin demisie, la numirea într-

 • o altă funcție publică, la reorganizarea unității);
 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea / inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-
 • o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

  Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale).

 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • să îndeplinească condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului;
 • pregătire de bază : studii medii : absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • pregătire de specialitate : școală militară sau curs de inițiere în carieră;
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiți dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360 / 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic ;
 • să dețină permis de conducere categoria B .
 • Nu pot fi reîncadrate din sursă externă ca poliţişti , persoanele care se află în următoarele situaţii :

 • au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g) - i), k), l) și n) din Legea nr. 360 / 2002 privind Statutul polițistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • nu îndeplinesc condiția prevăzută la art. 6 alin. (4) lit.b), respectiv să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară ;
 • prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi / sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.
 • Atenţie! Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

  Secţiunea a-III-a Reguli privind înscrierea la concurs

  Înscrierea candidaților pentru posturile vacante de agenți de poliție din cadrul D.G.P.M.B. Brigada Rutieră Serviciul Supraveghere rutieră pentru sectoarele 1,2 și 6 Biroul de poliție rutieră pentru sectorul 1, se va realiza, mențiomând structura , astfel că aceștia vor candida pentru cele 2 posturi din cadrul structurii respective, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaților declarați admis să se facă în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute, pe bază de opțiune.

  Atenție! Având în vedere faptul că proba scrisă a concursului va avea loc la aceeași dată pentru toate posturile scoase la concurs, la nivel național, candidații vor putea susține proba doar pentru ocuparea unui singur post din cele scoase la concurs.

  Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, și a documentelor, în volum complet , specificate în anunţ, începând cu data de 11.

  01.2018 până la data de 19.01.2018 , la sediul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București în al cărui stat de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concursul.

  Înscrierile se fac personal , indiferent de localitatea unde își are domiciliul candidatul și doar la unitatea de recrutare (D.

  G.P.M.B.) în al cărui stat de organizare se regăsește postul pentru care optează fiecare candidat.

  Locul de înscriere se stabilește de comisia de recrutare constituită la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București în al cărui stat de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concursul, ocazie cu care se va stabili și intervalul orar în care se fac înscrierile, anunțul urmând a fi postat pe pagina de Internet a unității de recrutare, precum și la avizierul acestor unități.

  Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, inclusiv poştă militară, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului (cu excepția situației în care persoana care face înscrierea prezintă procură specială notarială, încheiată în formă autentică, precum și toate documentele solicitate în prezentul anunț, în original), astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât cele mai sus menționate , documentele urmând a fi restituite candidaţilor care procedează neregulamentar.

  Dosarul de recrutare al fiecărui candidat va fi depus, în volum complet , până la data de 19.01.2018, la structura de resurse umane a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București în al cărui stat de organizare se regăseşte postul şi va cuprinde următoarele documente :

 • cererea de înscriere (Anexa nr. 2 ) şi CV;
 • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diplomă de bacalaureat şi orice alte diplome care atestă specializarea), în original , care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-
 • i restituit pe loc acestuia.

 • actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-
 • i restituit pe loc acestuia;
 • permisul de conducere, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-
 • i restituit pe loc acestuia

 • carnetul de muncă / certificatului stagiu de cotizare şi / sau ale altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-
 • i restituite pe loc acestuia;
 • certificatul de naştere al candidatului, soţului / soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărârile judecătoreşti privind starea civilă, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-
 • i restituite pe loc acestuia;
 • autobiografia (Anexa nr. 4) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul / soţia candidatului (Anexa nr. 5), redactate olograf;
 • o fotografie color 9 x 12 cm;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
 • adeverință din care să rezulte motivul încetării raporturilor de serviciu (se acceptă și copie semnată și ștampilată);
 • un dosar plic.
 • Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

  Prin urmare, cu ocazia înscrierii, candidații vor prezenta în original toate documentele solicitate mai sus, urmând a se efectua în prezența acestora procedura de certificare pentru conformitate de către persoana cu sarcini de recrutare în prezența candidatului.

  De asemenea, xerocopiile documentelor astfel realizate vor fi semnate și de candidat.

  Atenție! După data limită de înscriere, respectiv data de 19.01.2018 , orele 16.00, comisiile de recrutare nu vor mai primi alte cereri de înscriere, iar după data limită de completare a dosarelor, respectiv 21.

  02.2016 , comisiile de recrutare nu vor mai primi documente, analizarea dosarelor în vederea validării / invalidării candidaturii urmând a se face strict pe baza actelor depuse până în acel moment.

  După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de recrutare va analiza candidaturile, urmând a se pronunța cu privire la validarea / invalidarea acestora, lista candidaților ale căror dosare au fost acceptate, precum și lista candidaților a căror candidatură a fost invalidată, urmând a fi postată pe pagina de Internet a Poliției Române, www.

  politiaromana.ro, Secțiunea carieră Posturi scoase la concurs (adresa http : / / www.politiaromana.ro / ro / cariera / posturi-

  scoase-la-concurs), precum și la avizierul și pagina de Internet a unităților teritoriale de recrutare.

  La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite .

  Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de studii, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

  Atenţie! Candidaţii care nu prezintă, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor fi înscrişi la concurs, dosarele fiindu-

  le restituite pe loc, pe bază de semnătură.

  Atenţie! Recomandăm c andidaţilor care se prezintă la înscriere, să aibă asupra lor, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, autobiografia şi tabelul nominal cu rude, deja completate, conform modelelor anexate la prezentul anunţ, astfel încât să se evite aglomerarea nejustificată a punctului de înscriere.

  Secţiunea a-IV-a Reguli privind examinarea psihologică şi medicală

  Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

  În intervalul 22.01 01.02.2018 se va desfăşura evaluarea psihologică a candidaţilor.

  Întrucât examinarea psihologică este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate şi vor fi comunicate candidaţilor, prin grija comisiei de recrutare, prin postarea, pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.

  politiaromana.ro, Secţiunea carieră Posturi scoase la concurs (adresa http : / / www.politiaromana.ro / ro / cariera / posturi-

  scoase-la-concurs), precum şi pe pagina de internet a unităţilor de recrutare şi la avizierul unităţii de recrutare.

  Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus şi consultarea avizierului unităţii.

  Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice, fără să poată solicita o reprogramare.

  Lista candidaţilor declaraţi apt psihologic se va posta pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră Posturi scoase la concurs (adresa http : / / www.

  politiaromana.ro / ro / cariera / posturi-scoase-la-concurs), precum şi pe pagina de internet a unităţilor de recrutare şi la avizierul unităţii de recrutare.

  Candidaţii declaraţi inapt psihologic vor fi informaţi telefonic de către structura de recrutare şi nu vor fi programaţi la examinarea medicală

  Activitatea de evaluare medicală şi completarea dosarelor de recrutare cu fişa medicală tip se va desfăşura după finalizarea activității de evaluare psihologică, până la cel târziu 21.

  02.2018 (numai în zilele lucrătoare) , doar pentru candidaţii declaraţi apt psihologic . Candidaţilor nu li se vor înmâna adrese individuale de trimitere, ci vor fi planificaţi pentru efectuarea evaluării medicale în baza unei adrese oficiale ce va fi transmisă unităţii medicale competente care deservește Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (C.

  M.D.T.A. Dr. N. Kretzulescu Serviciul Medical al Poliţiei, cu sediul în Strada Mihai Vodă, nr. 17, Sector 5, Bucureşti).

  Finalizarea activităţii de evaluare medicală şi depunerea fişei medicale-tip la dosar trebuie realizată până la data de 21.

  02.2018 . După această dată, dosarele nu mai pot fi completate cu fişa medicală-tip, caz în care candidaturile celor care nu şi-

  au completat dosarele de recrutare conform calendarului vor fi invalidate.

  După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de recrutare constituită la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București în al cărui state de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concursul, va analiza candidaturile până la data de 22.

  02.2018 , urmând a se pronunţa cu privire la validarea / invalidarea acestora, întocmind în acest sens un proces-verbal, care va fi înaintat până la data de 23.

  02.2018 comisiei de concurs împreună cu lista candidaţilor a căror candidatură a fost validată, precum şi lista candidaţilor a căror candidatură a fost invalidată, în cazul acesteia, menţionându-

  se şi motivul invalidării.

  Listele candidaturilor validate / invalidate vor fi publicate, la data de 26.02.2018 , pe pagina de internet a Poliţiei Române, www.

  politiaromana.ro, Secţiunea carieră Posturi scoase la concurs (adresa http : / / www.politiaromana.ro / ro / cariera / posturi-scoase-la-concurs).

  La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite .

  Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Poliţiei Române, precum şi pe pagina de internet a unităţii de recrutare şi la avizierul acesteia.

  Secţiunea a-V-a Desfăşurarea concursului (probele de concurs)

  Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos :

 • Evaluarea performanţei fizice;
 • Test scris, rezolvarea unui test-grilă;
 • Proba de evaluare a performanţei fizice (are caracter eliminatoriu).
 • Evaluarea performanţei fizice constă în parcurgerea în întregime a traseului practic-aplicativ și eelementele care îl compun potrivit Anexei 3 1 la O.

  m.a.i. 140 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

  Proba de evaluare a performanţei fizice se susţine utilizându-se baze sportive corespunzătoare.

  Conform calendarului aprobat, proba de evaluare a performanţei fizice se va desfăşura în perioada 02.03-08.03.2018 , însă calendarul concret pe zile, ore şi grupe va fi adus la cunoştinţa candidaţilor printr-un anunţ ulterior.

  Data, ora şi locul unde se va desfăşura proba de evaluare a performanţei fizice se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.

  politiaromana.ro, Secţiunea carieră Posturi scoase la concurs (adresa http : / / www.politiaromana.ro / ro / cariera / posturi-

  scoase-la-concurs), precum şi pe pagina de internet a unității de recrutare şi la avizierul unității de recrutare.

  Atenţie! Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul indicate pentru susţinerea probei de evaluare a performanţei fizice, vor fi declaraţi neprezentat şi vor fi eliminaţi din concurs.

  Atragem atenţia cu privire la respectarea strictă de către candidaţi a prevederilor prezentului anunţ, în vederea bunei desfăşurări a procedurii de concurs.

  Proba de evaluare a performanţei fizice este probă de concurs eliminatorie.

  Este declarat promovat candidatul care îndeplineşte baremul minim stabilit de / în anexa la prezentul anunț.

  Candidaţii declaraţi nepromovat la proba de evaluare a performanţei fizice nu vor fi planificaţi la proba scrisă.

  Proba de evaluare a performanţei fizice poate fi contestată o singură dată, în termen de 24 de ore de la data publicării anunţului cuprinzând rezultatele la proba de evaluare a performanţei fizice, iar admiterea contestaţiei determină replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei.

  Eventualele contestaţii se pot depune la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R., cu sediul din str.

  Mihai Vodă nr. 4 6, sector 5, Bucureşti.

  Cu privire la rezultatul contestaţiei, candidaţii vor fi anunţaţi printr-un anunţ postat pe pagina de Internet a Poliţiei Române www.

  politiaromana.ro, Secţiunea carieră Posturi scoase la concurs(adresa http : / / www.politiaromana.ro / ro / cariera / posturi-

  scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii, iar în cazul admiterii acesteia vor fi specificate ziua, ora şi locul susţinerii din nou a probei.

  Rezultatele reexaminării, precum şi rezultatele finale la proba de evaluare a performanţei fizice vor fi comunicate printr-

  un anunţ postat pe pagina de Internet a Poliţiei Române www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră Posturi scoase la concurs (adresa http : / / www.

  politiaromana.ro / ro / cariera / posturi-scoase-la-concurs) şi la avizierul unităţii.

  Metodologia desfăşurării probei de evaluare a performanţei fizice, care include probele. normele și baremele stabilite, este prevăzută în Anexa nr. 6.

  Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la notele obţinute la probele concursului şi la data, ora şi locul la care va avea loc următoarea probă, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet indicate mai sus.

  Atenţie! Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul stabilite pentru această probă, vor fi declaraţi neprezentat şi vor fi eliminaţi din concurs.

  Atragem atenţia cu privire la respectarea strictă de către candidaţi a prevederilor prezentului anunţ, în vederea bunei desfăşurări a procedurii de concurs.

  b) Proba scrisă, va consta într-un test scris - rezolvarea unui test grilă , elaborat de către Comisia de Concurs din cadrul I.

  G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandată (Anexa nr. 1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 17.03.2018 .

  Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia de Concurs.

  Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

  Pentru a fi declarat admis , candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi respins .

  Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.

  politiaromana.ro, Secţiunea carieră Posturi scoase la concurs (adresa http : / / www.politiaromana.ro / ro / cariera / posturi-

  scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.

  Rezultatul la proba scrisă se poate contesta o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.

  G.P.R., cu sediul din str. Mihai Vodă nr. 4 6, sector 5, Bucureşti.

  Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

  Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

  Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

  Admiterea / respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.

  ro, Secţiunea carieră Posturi scoase la concurs (adresa http : / / www.politiaromana.ro / ro / cariera / posturi-scoase-la-

  concurs), precum şi la avizierul unităţii.

  Secţiunea a-VI-a Precizări privind rezultatele finale ale concursului şi exercitarea opţiunilor de către candidaţi

  Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă.

 • Sunt declarați admis candidații care au obţinut notele finale cele mai mari, la proba scrisă în ordinea descrescătoare notei finale, în limita posturilor pentru care s-a organizat concursul;
 • În situaţia în care între doi sau mai mulţi candidaţi există egalitate la proba scrisă, va fi declarat admis candidatul care a obținut nota cea mai mare la proba eliminatorie.

  În caz de egalitate și după aplicarea acestui criteriu, departajarea candidaților în vederea declarării admis sau respins la concurs se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica și bibliografia recomandată.

  În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.

  politiaromana.ro, Secţiunea carieră Posturi scoase la concurs (adresa http : / / www.politiaromana.ro / ro / cariera / posturi-

  scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.

  Atenţie! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

  Candidaţilor declaraţi admis la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în Poliţia Română, li se vor acorda, gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului.

  Aceştia sunt încadraţi în funcţiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 6 luni.

  Secţiunea a-VII-a Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
 • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului : înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probelor de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;
 • Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră Posturi scoase la concurs (adresa http : / / www.
 • politiaromana.ro / ro / cariera / posturi-scoase-la-concurs, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate.

 • În perioada concursului, pe paginile de Internet, se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;
 • La proba de evaluare a performanţei fizice candidaţii se vor prezenta în ţinută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening), vor prezenta actul de identitate și o adeverință de la medicul de familie / de unitate , după caz, care să dovedească faptul că sunt apți pentru efort fizic ;
 • În cadrul probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix / stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare).
 • Nu se admit pixuri / stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului / candidaţilor în cauză.

 • Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.
 • Serviciile Resurse Umane din cadrul unităţilor teritoriale, unde s-au constituit comisiile de recrutare, vor asigura mediatizarea în mod corespunzător a prezentului anunţ, atât pe pagina de internet a unităţii, dacă este funcţională, cât şi la avizierul acesteia însoţit de precizări privind intervalul orar şi a punctului / punctelor unde se va realiza înscrierea candidaţilor.
 • Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular