Funcții contractuale
Secretariatul General al Guvernului
București, Romania
14 zile în urmă

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează :

Direcţia Protecţia Socială

Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Sector 2

1 post de kinetoterapeut categoria S

Cerinţe specifice de participare la concurs :

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă Facultatea de Educatie Fizică şi Sport specializarea kinetoterapie şi motricitate;
 • autorizaţia de liberă practică;
 • vechime în muncă : 1 an (în specialitatea studiilor);
 • abilităţi de comunicare;
 • cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale, calificări, specializări (constituie avantaj);
 • Direcţia Protecţia Copilului

  Serviciul de Intervenţie în Situaţii de Abuz, Neglijare, Trafic şi Migraţie

  1 post de asistent social categoria S gradul practicant

  Cerinţe specifice de participare la concurs :

  studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (Facultatea de Asistenţă Socială / Facultatea de Teologie

 • şi Asistenţă Socială, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe Comportamentale cu specializarea asistenţă socială);
 • aviz de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul Asistenţilor Sociali din România;
 • vechime în muncă : 1 an (în specialitatea studiilor);
 • abilităţi de comunicare.

  Serviciul Asistenţă Maternală

  1 post de asistent social categoria S gradul specialist

  Cerinţe specifice de participare la concurs :

  studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă Facultatea de Asistenţă Socială / Facultatea de Teologie

 • şi Asistenţă Socială, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe Comportamentale cu specializarea asistenţă socială);
 • aviz de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul Asistenţilor Sociali din România;
 • vechime în specialitate 3 ani (cu studii superioare);
 • abilităţi operare P.C.;
 • flexibilitate şi adaptabilitate;
 • abilităţi de relaţionare cu copiii şi persoanele vulnerabile social;
 • promptitudine şi eficienţă în efectuarea lucrărilor;
 • aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe.

  1 post de asistent social categoria S gradul debutant

  Cerinţe specifice de participare la concurs :

  studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (Facultatea de Asistenţă Socială / Facultatea de Teologie

 • şi Asistenţă Socială, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe Comportamentale cu specializarea asistenţă socială);
 • aviz de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul Asistenţilor Sociali din România;
 • abilităţi operare P.C.;
 • flexibilitate şi adaptabilitate;
 • promptitudine şi eficienţa în efectuarea lucrărilor;
 • aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe.

  Compartimentul Unităţi Rezidenţiale de Tip Familial Serviciul Alternative de Tip Rezidenţial

  1 post de referent (educaţie) categoria M treapta IA

  Cerinţe specifice de participare la concurs :

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • capacitatea de lucru în condiţii de stres;
 • capacitatea de relaţionare;
 • vechime în muncă : 6 ani şi 6 luni (cu studii medii).

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.

  3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare :

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-
 • o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 15 iunie 2018 : 13.30. termen limită de depunere a dosarelor;
 • 27 iunie 2018 : 11.00, proba scrisă;
 • 02 iulie 2018 : proba interviu.
 • Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente :

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și / sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

  În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

  Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

  Aplică
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular