Anunt concurs pentru ocuparea functiei de şef grupă la Grupa 3 – Detașamentul 1 intervenție din cadrul Serviciului Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale din Inspectoratul General al Poliţiei Române. Tematica şi bibliografia recomandate
Politia Romana
Bucureşti, Romania
9 zile în urmă

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360 / 2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr.

 • 140 / 2016, privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;
 • Inspectoratul General al Politiei Române Direcția Management Resurse Umane, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr.

  4 6, Sectorul 5, organizează,

  C O N C U R S :

 • Pentru ocuparea funcţiei de şef grupă la Grupa 3 Detașamentul 1 intervenție din cadrul Serviciului Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale , prevăzut la poziţia 66 din statul de organizare al unității, cu personal recrutat din sursă internă;
 • În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii :

 • să fie ofiţeri de poliţie, cu următoarea pregătire de bază :
 • studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna ), într-unul din următoarele domenii fundamentale de ierarhizare : ştiinţe sociale sau știința sportului și educației fizice
 • să fie declaraţi apt medical şi apt la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • să deţină gradul profesional de minim inspector de poliţie;
 • să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • să deţină permis de conducere categoria B ;
 • să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 • să fi obţinut calificativul de cel puţin bine la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
 • să îndeplinească baremele specifice categoriei de solicitare fizică specială și cele specifice instrucției tragerilor speciale;
 • Verificarea îndeplinirii acestor condiții, se realizează premergător desfășurării probei interviu, în perioada 30.07.2018 01.

  08.2018 , ora şi locul fiind stabilite în funcţie de numărul candidaţilor.

  Îndeplinirea condiției referitoare la aptitudinile și abilitățile privind tragerea cu armamentul din dotarea unității se face potrivit art.

  16, alin. 1, litera a din Dispoziția I.G.P.R. nr. 10 din 09.02.2009, pentru aprobarea instrucțiunilor de tragere ale Poliției Române, astfel :

  ȘEDINȚA DE VERIFICARE NR. 1 prevăzută în anexa nr. 3 a Instrucțiunilor de tragere ale Poliției Române :

 • Tragerea se execută cu pistolul Glock 17;
 • Cartușe alocate 13;
 • Distanța de tragere 8 m;
 • Obiectiv - ținta piept cu cercuri;
 • Apreciere și evaluare : se apreciază corespunzător dacă trăgătorul a îndeplinit cerințele la cel puțin 4 din cele 6 probe se consideră țintă lovită în piept dacă loviturile sunt în cercurile cu numerele 8-
 • 10; se consideră ținta lovită în cap dacă loviturile sunt în partea de sus a țintei în cercurile cu numerele 5-7;
 • ȘEDINȚA DE VERIFICARE NR. 2 prevăzută în anexa nr. 3 a Instrucțiunilor de tragere ale Poliției Române :

 • Tragerea se execută cu pistolul mitralieră H&K MP5;
 • Cartușe alocate 11;
 • Distanța de tragere 10 m;
 • Obiectiv - ținta piept cu cercuri;
 • Apreciere și evaluare : se apreciază corespunzător dacă trăgătorul a îndeplinit cerințele la cel puțin 3 din cele 5 probe se consideră țintă lovită în piept dacă loviturile sunt în cercurile cu numerele 8-
 • 10; se consideră ținta lovită în cap dacă loviturile sunt în partea de sus a țintei în cercurile cu numerele 5-7;
 • Îndeplinirea condiției referitoare la performanţa fizică se face potrivit normelor şi baremelor specifice categoriei de solicitare fizică specială , prevăzute de O.

  M.A.I. nr. 154 / 2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în M.A.I.

  La evaluarea performanţei fizice se aplică probele care sunt relevante pentru măsurarea performanţelor fizice necesare îndeplinirii atribuţiilor posturilor.

  Baremele la probe se stabilesc pe grupe de vârstă atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, conform prevederilor legale în materie, precizate în Anexa nr. 2 după cum urmează :

 • grupa I - până la 30 de ani, inclusiv ;
 • grupa a II-a - de la 31 de ani până la 35 de ani, inclusiv;
 • grupa a III-a - de la 36 de ani până la 40 de ani, inclusiv;
 • grupa a IV-a - de la 41 de ani până la 45 de ani, inclusiv;
 • grupa a V-a - de la 46 de ani până la 50 de ani, inclusiv;
 • grupa a VI-a - peste 51 de ani.
 • Condiția referitoare la performanţa fizică se consideră îndeplinită de către candidatul care obține baremul stabilit pentru fiecare probă, corespunzător notei 5 şi la final, minimum nota 6, reprezentând media aritmetică a notelor acordate la probele fizice.

  Îndeplinirea / neîndeplinirea condițiilor vor fi analizate de comisia de concurs, iar candidaturile vor fi validate / nevalidate în baza rezultatelor obținute de către candidați, având în vedere baremele specifice în vigoare.

  Concursul va avea loc la sediul Serviciului Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale din Şos. Giurgiului nr. 208, Sector 5, Bucureşti, la data de 09.

  08.2018 , ora urmând a fi stabilită ulterior şi comunicată candidaţilor și va consta în desfăşurarea unui interviu structurat pe subiecte profesionale.

  Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat admis candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

  În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat admis la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

  Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat admis candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

  Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

  Înscrierile se fac, în zile lucrătoare, la Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str.

  Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus, până la data de 19.07.2018, orele 16 : 00.

  Cu ocazia înscrierii, candidații vor depune, următoarele documente :

 • raportul de înscriere;
 • actul de identitate;
 • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerințele postului (diploma și foaia matricolă), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezența candidatului, originalul fiindu-
 • i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din inițiativa candidatului.

 • adeverință care conține rezultatul ultimului examen medical de bilanț eliberată de medicul de unitate cu mențiunea apt funcții de conducere ;
 • declarația de confirmare a cunoașterii şi acceptării condițiilor de recrutare (model Anexa 2 la prezentul anunț);
 • permis de conducere categoria B ;
 • dosar plic.
 • Documentele vor fi prezentate de către candidat, în original, urmând a fi certificate pentru conformitate, în prezența acestuia conform prevederilor legale.

  În situația în care, din inițiativa candidatului se prezintă la dosar copii legalizate ale unor documente, acestea vor fi acceptate.

  Candidații din unitățile care nu sunt în competența de numire a inspectorului general al Poliției Române, pe lângă documentele sus-

  menționate trebuie să prezinte o adeverință, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt cercetaţi disciplinar, nu sunt sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art.

  2721 alin. (2) sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 2725 lit. a) şi b) din Legea nr. 360 / 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările.

  La concurs pot participa numai candidații al căror dosar este complet și corect întocmit.

  Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-

  urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

  Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

  Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.420.

  DECLARAŢIE,

  Subsemnatul (a) , fiul (fiica) lui şi al , născut(ă) la data de , în localitatea , județul / sectorul , posesor al BI / CI seria , nr.

  eliberat de , la data de , în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării funcției de la , cu personal recrutat din sursă internă, declar pe propria răspundere că am luat cunoștință despre condițiile de recrutare cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

  Precizez că nu fac parte din niciun partid, organizație politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituționale şi statului de drept, nu am desfășurat activități de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege şi nu am fost destituit dintr-

  o funcție publică în ultimii șapte ani.

  Am fost informat şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situația în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta ori incompatibilități determinate de neîndeplinirea cumulativă a condițiilor de recrutare nu voi fi încadrat, chiar dacă rezultatele obținute la concurs ar permite acest fapt.

  Declar, susțin şi semnez, după ce am luat cunoștință despre întregul conținut şi am completat personal datele din prezenta declarație.

  Semnătura

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular