Arhitect şef
Secretariatul General al Guvernului
ArgeșBucurești, Romania
15 zile în urmă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului conform art.
 • 361 lit. b) din Legea ni. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • atestat Registrul Urbaniştilor din România;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minimum 3 ani;
 • cunoştinţe de operare / programare PC nivel mediu.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 19 iunie 2018 : termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 iulie 2018, ora 11 : 00 : proba scrisă;
 • 03 iulie 2018, ora 09 : 00 : proba suplimentară;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
 • Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină :

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611 / 2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere / adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
 • Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 • 1. Constituţia României;
 • 2. Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 3. Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 4. Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 5. Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 6. Hotărârea Guvernului nr. 525 / 1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 7. Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 8. Ordinul nr. 839 / 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50 / 1991, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 9. Hotărârea Guvernului nr. 273 / 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 10. Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 11. Hotărârea Guvenului nr. 925 / 1995 pentru aprobarea Regulamentul de verificare, expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor;
 • 12. Legea nr. 24 / 2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţăţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 13. Legea nr. 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare.

  Programa analitica proba suplimentara de verificare a cunostintelor in domeniul IT nivel mediu

  Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd.

  Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374 / 112.726.

  Aplică
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular