Director executiv
Secretariatul General al Guvernului
Caraș-Severin, Romania
16 zile în urmă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minimum 3 ani.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 23 iulie 2018 : termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 24 august 2018, ora 10 : 00 : proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
 • Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină :

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611 / 2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere / adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
 • Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

  1. Constituţia României

 • 2. Legea nr. 202 / 2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 3. Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 4. Legea nr. 161 / 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi combaterea corupţiei, Cap.

 • 3, Secţiunea a 5-a Incompatibilităţi privind funcţionarii publici (de la art. 94 pâna la art.100 1), cu modificările şi completările ulterioare;
 • 5. Legea nr.7 / 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 • 6. Legea nr. 76 / 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 7. Legea nr. 72 / 2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 8. Legea nr.53 / 2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 9. Legea nr.116 / 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
 • 10. Legea nr. 500 / 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 11. Hotărârea Guvernului nr. 1610 / 2006 privind aprobarea Statutului ANOFM, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 12. Hotărârea Guvernului nr. 174 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76 / 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 13. Hotărârea Guvernului nr. 377 / 2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 14. Hotărârea Guvernului nr.277 / 2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă;
 • 15. Hotărârea Guvernului nr. 522 / 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.

 • 129 / 2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 16. Ordonanţa Guvernului nr.129 / 2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată prin Legea nr.375 / 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 17. Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 171 / 2004 pentru aprobarea Procedurilor, privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională;
 • 18. Ordinul nr. 279 / 2004 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asiguratorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr.

  76 / 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

  Nota bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificările şi completările aduse ulterior publicării lor.

  Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd.

  Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374 / 112.726.

  Aplică
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular