Anunt concurs pentru ocuparea functiei de director I la Institutul Național de Criminalistică din Inspectoratul General al Poliției Române, cu recrutare din sursă internă. Tematica şi bibliografia recomandate
Politia Romana
Bucureşti, Romania
24 zile în urmă

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360 / 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr.

 • 140 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 6, Sectorul 5, organizează

  C O N C U R S :

  Pentru ocuparea funcţiei de director I la Institutul Național de Criminalistică din Inspectoratul General al Poliției Române, poziţia 1495 din statul de organizare al unităţii, cu personal recrutat din sursă internă.

  În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să aibă calitatea de polițist și să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii :

 • să fie ofiţeri de poliție, cu următoarea pregătire de bază :
 • studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (sistem Bologna) într-unul din următoarele domenii fundamentale : matematică și științe ale naturii, științe inginerești, științe sociale;
 • să aibă pregătirea de specialitate :
 • cursuri postuniversitare sau de master (studii universitare de masterat) într-unul din domeniile / profilele / specializările sau conexe acestora, studiilor de bază sau management;
 • studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna într-
 • unul din domeniile / profilele / specializările sau conexe acestora, studiilor de bază sau management;
 • studii universitare de master, ciclul II de studii universitare, într-unul din următoarele domeniile universitare de masterat : matematică, informatică, chimie, inginerie chimică, biologie, biochimie, medicină, farmacie, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, inginerie industrială, științe inginerești aplicate, inginerie genistică, inginerie de armament, rachete și muniții, drept, științe administrative, științe ale comunicării, sociologie, psihologie, filologie, relații internaționale și studii europene, științe politice, informații și securitate națională, ordine publică și siguranță națională, științe militare, administrarea afacerilor, cibernetică și statistică, informatică economică și management.
 • să dețină calitatea de expert criminalist oficial într-un domeniu de expertiză criminalistică, conform reglementărilor aplicabile;
 • să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului;
 • să aibă gradul profesional de minim subcomisar de poliție;
 • să aibă vechime în muncă / din care în M.A.I. : 5 ani / 5 ani;
 • să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • să aibă 3 ani vechime în funcții de conducere în unități ale M.A.I.;
 • să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 • să fi obţinut calificativul de cel puţin bine la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • să fie declaraţi "apt medical" şi "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Str. Mihai Vodă nr. 4 6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 05.

  03.2018 , ora urmând a fi stabilită ulterior şi comunicată candidaţilor şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

  Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat admis candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

  În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat admis la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

  Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat admis candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

  Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

  Înscrierile se fac în zile lucrătoare la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str.

  Mihai Vodă nr. 4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 15.02.2018 , orele 16ºº.

  Cu ocazia înscrierii, candidații vor depune, următoarele documente :

 • raportul de înscriere;
 • actul de identitate și documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diplome însoțite de foaie matricolă sau supliment);
 • brevetul de expert criminalist oficial într-un domeniu de expertiză criminalistică, conform reglementărilor aplicabile;
 • adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea apt funcții de conducere ;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (model Anexă la prezentul anunţ);
 • dosar plic.
 • Documentele vor fi prezentate de către candidat, în original, urmând a fi certificate pentru conformitate, în prezența acestuia conform prevederilor legale.

  În situația în care, din inițiativa candidatului se prezintă la dosar copii legalizate ale unor documente, acestea vor fi acceptate.

  Candidații din unitățile care nu sunt în competența de numire a inspectorului general al Poliției Române, pe lângă documentele sus-

  menționate trebuie să prezinte o adeverință, emisă de structura de resurse umane competentă , din care să rezulte că nu sunt cercetaţi disciplinar, nu sunt sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art.

  2721 alin. (2) sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 2725 lit. a) şi b) din Legea nr. 360 / 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

  La concurs pot participa numai candidații al căror dosar este complet și corect întocmit.

  Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-

  urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

  Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

  Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.420.

  Originalul anunţului semnat şi aprobat se află la Serviciul Încadrare și Promovare Resurse Umane - D.M.R.U.

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

  DECLARAŢIE,

  Subsemnatul (a) , fiul (fiica) lui şi al , născut(ă) la data de , în localitatea , judeţul / sectorul , posesor al BI / CI seria , nr.

  eliberat de , la data de , în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării postului de director I la Institutul Național de Criminalistică din Inspectoratul General al Poliției Române cu personal recrutat din sursă internă, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ, conform aprobării conducerii Poliției Române.

  Precizez că nu fac parte din nici un partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege şi nu am fost destituit dintr-

  o funcţie publică în ultimii şapte ani.

  Am fost informat şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi încadrat, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt.

  Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

  Data Semnătura

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular