Manager – persoană fizică
Secretariatul General al Guvernului
Neamț, Romania
36 zile în urmă

Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, conform Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ nr.92 / 15.03.2017.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, desfâşurându-se în două etape :

 • etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare stabilite în anunţul de concurs etapă eliminatorie care va avea loc în data de 25 iunie 2018;
 • etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management;
 • publicarea proiectelor de management ale candidaţilor pe pagina de internet a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, în data de 27 iunie 2018;
 • proba de susţinere publică a proiectului de management şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfăşura în Clubul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, în data de 02 iulie 2018, începând cu ora 1000.
 • La concurs se pot înscrie persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii :

 • cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 • sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ, organizat într-
 • o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • nu au fost condamnate penal pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 • nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.
 • Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente :

 • cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 • copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 • copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art.
 • 1 alin (1) lit. c) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din unităţile sanitare aflate în subordinea Consiliului Judeţean Neamţ ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-

 • o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • curriculum vitae;
 • adeverinţă care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr.
 • 290 / 2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adeverinţa din care rezultă că este apt medical (fizic şi neuropsihic);
 • declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie ) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 • proiectul de management realizat de candidat;
 • declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 • declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • declaraţia pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.
 • chitanţa de plată a taxei de participare la concurs.
 • Calendar concurs :

 • Termen limită de depunere a dosarelor : 22 iunie 2018, până la ora 1600.
 • Selectare dosare şi afişare rezultate : 25 iunie 2018, ora 1600.
 • Termen pentru depunere contestaţii : 26 iunie 2018, ora 1600.
 • Termen pentru soluţionare contestaţii şi afişare rezultate : 28 iunie 2018, ora 1600.
 • Vizitare spital de către candidaţi : 12-15 iunie 2018, între orele 800-1600.
 • Publicare proiecte de management depuse de candidaţi pe site-ul spitalului la adresa sjuneamt.ro : 27 iunie 2018.
 • Manifestarea intenţiei de participare la susţinerea publică a proiectului de management a oricărei persoane, la adresa de mail sjuneamt sjuneamt.
 • ro, până la data de 29 iunie 2018, ora 1000.

 • Confirmarea intenţiei de participare de către comisia de concurs : 30 iunie 2018, ora 1000.
 • Transmiterea întrebărilor referitoare la proiectul de management, cu menţionarea candidatului căruia îi sunt adresate, la adresa de mail sjuneamt sjuneamt.
 • ro, până la data de 01 iulie 2018, ora 1000.

 • Susţinerea proiectelor de management : la Clubul Spitalului, în data de 02 iulie 2018, începând cu ora 1000.
 • Afişare rezultate : 03 iulie 2018, ora 1400.
 • Depunere contestaţii : 04 iulie 2018, ora 1400.
 • Termen pentru soluţionarea contestaţiilor : 06 iulie 2018, ora 1400.
 • Dosarele de înscriere se depun la Secretariatul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, până la data de 22 iunie 2018, ora 1600.

  Taxa de participare la concurs este în valoare de 500 lei şi va fi achitată la casieria Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ.

  Candidaţii interesaţi pot vizita spitalul în perioada 12 15 iunie 2018.

  Bibliografia, temele cadru pentru proiectul de management şi Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din unităţile sanitare aflate în subordinea Consiliului Judeţean Neamţ sunt afişate la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, precum şi pe site-

  ul spitalului, respectiv .

  Redactarea proiectelor de management de către candidaţi trebuie să corespundă cerinţelor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din unităţile sanitare aflate în subordinea Consiliului Judeţean Neamţ şi prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.

  1520 / 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii.

  Aplică
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular