Anunţ concurs pentru ocuparea 5 posturi vacante de ofiţeri specialişti existente la nivelul I.G.P.R. - Unitatea de Implementare a Proiectelor și D.G.P.M.B. , prin încadrare directă din sursă externă. Tematica şi bibliografia recomandate
Politia Romana
Bucureşti, Romania
14 zile în urmă

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 360 / 2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului m.a.i.

 • nr. 140 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;
 • Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 6, Sectorul 5, organizează,

  C O N C U R S :

  Secţiunea I Posturile scoase la concurs

  Pentru ocuparea unui număr de 5 posturi vacante de ofiţeri specialişti existente la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române -

  Unitatea de Implementare a Proiectelor și la nivelul Direcţiei Generale de Poliţiei a Municipiului Bucureşti, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.

  Posturile sunt prevăzute la următoarele poziţii din statele de organizare ale unităţilor :

  1. UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

  Serviciul Accesare Fonduri Nerambursabile și Relații cu Donatorii

 • ofițer specialist I poziția 474;
 • ofițer specialist I poziția 473;
 • ofițer specialist I poziția 472;
 • Serviciul Implementare și Monitorizare Proiecte

 • ofițer specialist I poziția 481;
 • DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Biroul Relații Internaționale

 • ofiţer specialist II, poziţia 319;
 • Secţiunea a-II-a Condiţii de participare

  Pot participa la concurs / examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii :

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea / inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-

  o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

 • Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale);
 • e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv :

 • studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre domeniile / profilurile / specializările : Filologie (numai profilurile / specializările) :
 • Limbă română Limbă străină
 • Limbă străină Limbă străină
 • Limbă străină Limbă română
 • Limbi moderne aplicate
 • Ştiinţe ale comunicării (numai profilul / specializarea) : Comunicare şi relaţii publice
 • Științe politice (numai profilurile / specializările) :
 • Relații internaționale și studii europene
 • Științe politice
 • Relații internaționale
 • Științe economice (numai profilurile / specializările) :
 • Cibernetică și previziune economică
 • Statistică social-economică
 • Informatică economică
 • Economie generală
 • Finanțe
 • Finanțe și Asigurări
 • Management
 • Științe administrative
 • studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna ) într-unul din următoarele domenii fundamentale de ierarhizare :
 • Științe sociale (numai domeniile de licență) :
 • Științe administrative (numai specializările Administrație publică și Administrație europeană)
 • Științe ale comunicării (numai specializările Științe ale informării și documentării și Comunicare și relații publice)
 • Relații internaționale și studii europene
 • Științe politice
 • Cibernetică, statistică și informatică economică
 • Economie și afaceri internaționale
 • Economie (numai specializările Economie generală, Economie și finanțe)
 • Management
 • Științe umaniste și arte (numai domeniile de licență) :
 • Limbă și literatură (numai specializările Limbă şi literatură română, Limbă şi literatură modernă, Filologie clasică)
 • Limbi moderne aplicate
 • Studii culturale (numai specializarea Studii europene)
 • să cunoască limba engleză, nivel minim B1, conform Cadrului European Comun de Referință în domeniul Limbilor Străine, dovedit prin certificat de competență lingvistică / atestat / autorizație (valabil / valabilă), cu excepția absolvenților de studii universitare cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul limbii engleze;
 • g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 • h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

 • l) să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 • m) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea îndeplinirii criteriului se realizează cu ocazia examinării medicale);
 • n) să aibă vechime în muncă, minim 2 ani;
 • Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca poliţist, persoanele care deşi îndeplinesc condiţiile de mai sus, se află într-

  una din situaţiile următoare :

 • prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi / sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 • prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi / sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs;
 • Agentul de poliţie care a absolvit studii superioare poate participa la concurs, dacă îndeplineşte cumulativ, studiile corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează şi următoarele condiţii :

 • a) este declarat apt la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • b) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
 • c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27 21 alin. (2) sau art. 27 25 lit. a), b) şi h) din Legea nr.

 • 360 / 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • d) a obţinut calificativul de cel puţin bine la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • e) vechime în muncă : minimum 2 ani ;
 • Atenţie! Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

  Secţiunea a-III-a Reguli privind înscrierea la concurs

  În contextul în care la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române a fost constituită Comisia de concurs și Comisia de soluționare a contestațiilor pentru posturi ce se află în statele de organizare din unități teritoriale (DGPMB), la nivelul acestor unități teritoriale se constituie comisii de recrutare care vor lua măsurile necesare pentru respectarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare şi de întocmire a dosarelor de recrutare.

  Înscrierea se va realiza prin menţionarea poziţiei sau structurii din statul de organizare al unităţii teritoriale de poliţie (ex.

  Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea încadrării postului de ofițer specialist I din cadrul Unității de Implementare a Proiectelor, Serviciul Implementare și Monitorizare Proiecte, poziţia 481.

  Având în vedere că proba scrisă a concursului va avea loc la aceeaşi dată pentru toate posturile scoase la concurs, la nivel naţional, candidaţii vor putea susţine proba doar pentru ocuparea unui singur post dintre cele scoase concurs.

  Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, și a documentelor, în volum complet , specificate în anunţ, începând cu data de 11.

  01.2018 până la data de 19.01.2018 , la sediul unităților în ale căror state de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concursul.

  Înscrierile se fac personal , indiferent de localitatea unde își are domiciliul candidatul și doar la unitățile de recrutare în al căror stat de organizare se regăsește postul pentru care optează fiecare candidat.

  Locul de înscriere se stabilește de fiecare comisie de recrutare constituită la nivelul unităților în ale căror state de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concursul, ocazie cu care se va stabili și intervalul orar în care se fac înscrieri, anunțul urmând a fi postat pe pagina de Internet a unității de recrutare, precum și la avizierul acestor unități.

  Pentru posturile din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române Unitatea de Implemetare a Proiectelor, înscrierea candidaţilor se va face personal, indiferent de localitatea de domiciliu, pe baza cererii de înscriere, conform Anexei nr.

  2, ş i a documentelor, în volum complet , specificate în anunţ, ce vor fi depuse în perioada 11.01.2018 - 18.01.2018 - în intervalul orar 09.

  00-15.00 şi în data de 19.01.2018 - în intervalul orar 09.00-16.00, la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din Str.

  Mihai Vodă, nr. 4-6, Sectorul 5, Bucureşti.

  Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, inclusiv poştă militară, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului (cu excepția situației în care persoana care face înscrierea prezintă procură specială notarială, încheiată în formă autentică, precum și toate documentele solicitate în prezentul anunț, în original), astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât cele mai sus menționate , documentele urmând a fi restituite candidaţilor care procedează neregulamentar.

  Dosarul de recrutare va fi depus, în volum complet, la structura de resurse umane a unității în a cărei stat de organizare se regăseşte postul şi va cuprinde următoarele documente :

 • cererea de înscriere (Anexa nr. 2 ) şi CV;
 • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă şi suplimentul / foaia matricolă, certificat de competență lingvistică / atestat / autorizație (valabil / valabilă) ), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-
 • i restituite pe loc acestuia. (Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor.

 • Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);
 • Cetăţenii români care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice);
 • actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-
 • i restituit pe loc acestuia;
 • carnetul de muncă / certificatului stagiu de cotizare şi / sau altE documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, livretul militar, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-
 • i restituit pe loc acestuia;
 • certificatul de naştere al candidatului, soţului / soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, hotărârile judecătoreşti privind starea civilă, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-
 • i restituit pe loc acestuia;
 • autobiografia (Anexa nr. 4) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul / soţia candidatului (Anexa nr. 5), redactate olograf;
 • o fotografie color 9 x 12 cm;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
 • un dosar plic.
 • Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

  Prin urmare, cu ocazia înscrierii, candidații vor prezenta în original toate documentele solicitate mai sus, urmând a se efectua în prezența acestora procedura de certificare pentru conformitate de către persoana cu sarcini de recrutare în prezența candidatului.

  De asemenea, xerocopiile documentelor astfel realizate vor fi semnate și de candidat.

  Dosarele de recrutare în vederea participării agenților de poliție, înscriși la concurs pentru ocuparea posturilor de ofiţer, vor fi depuse, în volum complet , până la data de 19.

  01.2018 şi vor cuprinde următoarele documente

 • cererea de înscriere (Anexa nr. 2) şi CV;
 • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă şi suplimentul / foaia matricolă, certificat de competență lingvistică / atestat / autorizație (valabil / valabilă) ), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-
 • i restituite pe loc acestuia. (Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor.

 • Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);
 • Cetăţenii români care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice);
 • actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-
 • i restituit pe loc acestuia;
 • carnetul de muncă / certificatul stagiu de cotizare şi / sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă / vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei şi, în original dacă este cazul, ale livretului militar, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-
 • i restituit pe loc acestuia;
 • certificatul de naştere al candidatului, soţului / soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-
 • i restituit pe loc acestuia; declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare(Anexa nr. 3); adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat din care să reiasă menţiunile precizate la art.

 • 2745 lit. b), c) şi d) din Legea nr. 360 / 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare (din cuprinsul adeverinței trebuie să rezulte următoarele : 1) agentul de poliție nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare;
 • 2) acesta nu este pus la dispoziție ori suspendat din funcție în condițiile art. 27 21 alin. (2) sau art. 27 25 lit. a), b) şi h) din legea nr.

  360 / 2002; 3) cel în cauză a obținut calificativul de cel puțin bine la ultimele două evaluări anuale de serviciu)

  Adeverința eliberată de structura de resurse umane este necesară doar candidaților care sunt încadrați în unități deservite de alte structuri de resurse umane decât cea care efectuează recrutarea.

  În cazul în care, din cuprinsul adeverinței prezentate, nu rezultă fără echivoc situația ultimelor două evaluări anuale de serviciu, vor fi efectuate verificări în acest scop la structura de resurse umane emitentă.

  Sunt acceptate și xerocopii ale adeverințelor, cu condiția ca acestea să fie semnate și ștampilate.

 • un dosar plic.
 • Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

  Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

  Atenţie! Candidaţii care nu prezintă, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor fi înscrişi la concurs, dosarele fiindu-

  le restituite pe loc pe bază de semnătură.

  Atenţie! Candidaţii vor avea asupra lor, cu ocazia prezentării pentru înscriere, cererea de înscriere, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, autobiografia şi tabelul de rude, deja completate, conform modelelor anexate la prezentul anunţ, astfel încât să se evite aglomerarea nejustificată a punctului de înscriere.

  Atenţie! După încheierea perioadei de înscriere, respectiv după data de 19.01.2018 , nu se vor mai efectua înscrieri.

  La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

  Secţiunea a-IV-a Reguli privind examinarea psihologică şi medicală

  Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

  În intervalul 22.01 07.02.2018 se va desfăşura evaluarea psihologică a candidaţilor.

  Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul și celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate și vor fi comunicate candidaților, prin grija comisiilor de recrutare prin postare pe pagina de internet a unităților de recrutare și la avizierul unităților de recrutare.

  Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus şi consultarea avizierului unităţii.

  Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare .

  Lista candidaţilor declaraţi apt psihologic se va posta pe pagina de internet a unităților de recrutare.

  Candidaţii declaraţi inapt psihologic vor fi informaţi telefonic şi nu vor fi programaţi la examinarea medicală.

  Activitatea de evaluare medicală şi completarea dosarelor de recrutare cu fişa medicală tip se va desfăşura în perioada 09.

  02 07.03.2018 (dar numai în zilele lucrătoare) , doar pentru candidaţii declaraţi apt psihologic . Candidaţilor nu li se vor înmâna adrese individuale de trimitere, ci vor fi planificaţi pentru efectuarea evaluării medicale în baza unor adrese oficiale ce vor fi transmise unităților medicale care deservesc Inspectoratul General al Poliție Române (C.

  M.D.T.A. Dr. N. Kretzulescu Serviciul Medical al Poliţiei, cu sediul în Strada Mihai Vodă, nr. 17, Sector 5, Bucureşti) și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

  Prezentarea candidaţilor la unitatea medicală se va face începând cu data de 09.02.2018 la sediul acesteia.

  Finalizarea activităţii de evaluare medicală şi depunerea fişei medicale-tip la dosar trebuie realizată până la data de 07.

  03.2018 . După această dată, dosarele nu mai pot fi completate cu fişa medicală-tip, caz în care candidaturile celor care nu şi-

  au completat dosarele de recrutare conform calendarului vor fi invalidate.

  După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de recrutare constituită la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București în al cărei state de organizare se regăsește postul pentru care se organizează concursul, va analiza candidaturile până la data de 09.

  03.2018 , urmând a se pronunţa cu privire la validarea / invalidarea acestora, întocmind în acest sens un proces-verbal, care va fi înaintat până la data de 12.

  03.2018 comisiei de concurs împreună cu lista candidaţilor a căror candidatură a fost validată, precum şi lista candidaţilor a căror candidatură a fost invalidată, în cazul acesteia, menţionându-

  se şi motivul invalidării.

  Listele candidaturilor validate / invalidate vor fi publicate, la data de 13.03.2018 , pe pagina de internet a Poliţiei Române, www.

  politiaromana.ro, Secţiunea carieră Posturi scoase la concurs (adresa http : / / www.politiaromana.ro / ro / cariera / posturi-

  scoase-la-concurs), precum și pe pagina de internet a unităților de recrutare.

  La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite .

  Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Poliţiei Române precum și pe pagina de internet a unităților de recrutare și la avizierul unităților de recrutare.

  Secţiunea a-V-a Desfăşurarea concursului (proba de concurs)

  Proba scrisă, va consta într-un test scris - rezolvarea unui test grilă , elaborat de către Comisia de Concurs din cadrul I.

  G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandată (Anexa nr. 1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 17.03.2018 .

  Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia de Concurs.

  Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

  Pentru a fi declarat admis , candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi respins .

  Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.

  politiaromana.ro, Secţiunea carieră Posturi scoase la concurs (adresa http : / / www.politiaromana.ro / ro / cariera / posturi-scoase-la-concurs).

  Rezultatul la proba scrisă se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.

  G.P.R. cu sediul din str. Mihai Vodă nr. 4 6, sector 5, Bucureşti.

  Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

  Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

  Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

  Admiterea / respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.

  ro, Secţiunea carieră Posturi scoase la concurs.

  Secţiunea a-VI-a Precizări privind rezultatele finale ale concursului şi exercitarea opţiunilor de către candidaţi

  Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă.

 • Este declarat admis candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, dintre candidaţii înscrişi pe post;
 • În situaţia în care între doi sau mai mulţi candidaţi există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaților în vederea declarării ,,admis sau ,,respins la concurs se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica şi bibliografia recomandată.

  În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române.

  Atenţie! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant / posturi vacante nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

  Candidaţilor declaraţi admis la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în Poliţia Română, li se vor acorda, gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului.

  Aceştia sunt încadraţi în funcţiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 12 luni, pentru candidaţii care au ocupat posturi de ofiţer de poliţie.

  Agentului de poliţie declarat admis la concurs şi care îndeplineşte condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, îi va fi acordat, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliţie, cu excepţia situaţiei în care are o vechime anterioară în specialitatea corespunzătoare studiilor superioare absolvite, căruia i se acordă grad profesional conform art.

  1 alin. (4) lit. a) din O.M.A.I. nr. 140 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I.

  Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor, candidaţii declaraţi admis vor fi numiţi în funcţii prevăzute cu grad profesional corespunzător celui acordat, încadrarea acestora făcându-

  se pe o perioadă de probă de 12 luni, conform prevederilor Legii nr. 360 / 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

  Secţiunea a-VII-a Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
 • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului : înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probelor de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;
 • Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră Posturi scoase la concurs (adresa http : / / www.
 • politiaromana.ro / ro / cariera / posturi-scoase-la-concurs, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate.

 • În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;
 • În cadrul probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix / stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare).
 • Nu se admit pixuri / stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului / candidaţilor în cauză.

 • Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.
 • Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, unde s-a constituit comisie de recrutare, va asigura mediatizarea în mod corespunzător a prezentului anunţ, atât pe pagina de internet a unităţii, dacă este funcţională, cât şi la avizierul acesteia însoţit de precizări privind intervalul orar şi a punctului / punctelor unde se va realiza înscrierea candidaţilor.
 • Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular