ANUNŢ concurs pentru ocuparea funcţiei de şef al Serviciului independent pentru intervenții și acțiuni speciale din cadrul Inspectoratului general al Poliției Române, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unității, cu personal recrutat din sursă internă. Tematica şi bibliografia recomandate.
Politia Romana
Bucureşti, Romania
1 zi în urmă

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360 / 2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr.

 • 140 / 2016, privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;
 • Inspectoratul General al Politiei Române Direcția Management Resurse Umane, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr.

  4 6, Sectorul 5, organizează,

  C O N C U R S :

 • Pentru ocuparea funcţiei de şef al Serviciului independent pentru intervenții și acțiuni speciale din cadrul Inspectoratului general al Poliției Române , prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unității, cu personal recrutat din sursă internă;
 • În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii :

 • să fie ofiţeri de poliţie, cu următoarea pregătire de bază :
 • studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna ), într-unul din următoarele domenii fundamentale : matematică și științe ale naturii, științe inginerești, ştiinţe sociale, științe umaniste și arte sau știința sportului și educației fizice
 • să aibă pregătirea de specialitate :
 • cursuri postuniversitare sau de master (studii universitare de masterat) într-unul din domeniile / profilele / specializările sau conexe acestora, studiilor de bază sau management;
 • studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna într-
 • unul din domeniile / profilele / specializările sau conexe acestora, studiilor de bază sau management;
 • studii universitare de master, ciclul II de studii universitare, într-unul din următoarele domeniile universitare de masterat : matematică, informatică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, ingineria transporturilor, calculatoare și tehnologia informației, ingineria sistemelor, inginerie mecanică, inginerie industrială, științe inginerești aplicate, inginerie genistică, inginerie de armament, rachete și muniții, drept, științe administrative, științe ale comunicării, sociologie, psihologie, filologie, relații internaționale și studii europene, științe politice, informații și securitate națională, ordine publică și siguranță națională, științe militare, administrarea afacerilor, cibernetică și statistică, informatică economică, științe ale educației, management sau știința sportului și educației fizice.
 • să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului;
 • să aibă gradul profesional de minim subcomisar de poliție;
 • să aibă vechime în muncă / din care în M.A.I. : 5 ani / 5 ani;
 • să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • să aibă 3 ani vechime în funcții de conducere în unități ale M.A.I.;
 • să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 • să fi obţinut calificativul de cel puţin bine la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • să fie declaraţi "apt medical" şi "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Str. Mihai Vodă nr. 4 6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 05.

  09.2018 , ora urmând a fi stabilită ulterior şi comunicată candidaţilor şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

  Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat admis candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

  În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat admis la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

  Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat admis candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

  Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

  Înscrierile se fac în zile lucrătoare la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str.

  Mihai Vodă nr. 4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 22.08.2018 , orele 16ºº.

  Cu ocazia înscrierii, candidații vor depune, următoarele documente :

 • raportul de înscriere;
 • actul de identitate și documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diplome însoțite de foaie matricolă sau supliment);
 • adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea apt funcții de conducere ;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (model Anexă la prezentul anunţ);
 • dosar plic.
 • Documentele vor fi prezentate de către candidat, în original, urmând a fi certificate pentru conformitate, în prezența acestuia conform prevederilor legale.

  În situația în care, din inițiativa candidatului se prezintă la dosar copii legalizate ale unor documente, acestea vor fi acceptate.

  Candidații din unitățile care nu sunt în competența de numire a inspectorului general al Poliției Române, pe lângă documentele sus-

  menționate trebuie să prezinte o adeverință, emisă de structura de resurse umane competentă , din care să rezulte că nu sunt cercetaţi disciplinar, nu sunt sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art.

  2721 alin. (2) sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 2725 lit. a) şi b) din Legea nr. 360 / 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

  La concurs pot participa numai candidații al căror dosar este complet și corect întocmit.

  Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-

  urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

  Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

  Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.420.

  DECLARAŢIE,

  Subsemnatul (a) , fiul (fiica) lui şi al , născut(ă) la data de , în localitatea , județul / sectorul , posesor al BI / CI seria , nr.

  eliberat de , la data de , în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării funcției de la , cu personal recrutat din sursă internă, declar pe propria răspundere că am luat cunoștință despre condițiile de recrutare cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

  Precizez că nu fac parte din niciun partid, organizație politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituționale şi statului de drept, nu am desfășurat activități de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege şi nu am fost destituit dintr-

  o funcție publică în ultimii șapte ani.

  Am fost informat şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situația în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta ori incompatibilități determinate de neîndeplinirea cumulativă a condițiilor de recrutare nu voi fi încadrat, chiar dacă rezultatele obținute la concurs ar permite acest fapt.

  Sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016 / 679.

  De asemenea, îmi exprim consimțământul pentru publicarea / afișarea informațiilor referitoare la îndeplinirea condițiilor de participare, precum și a celor privind rezultatele concursului.

  Declar, susțin şi semnez, după ce am luat cunoștință despre întregul conținut şi am completat personal datele din prezenta declarație.

  Semnătura

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular